Instantie: Centrale Raad van Beroep, 25 juli 1991

Aan de 65-jarige vrouw wordt een AOW-uitkering toegekend, tengevolgewaarvan de AAW-uitkering van haar echtgenoot wordt gekort. Evenals in deuitspraak over de samentelling van AAW- en… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 17 juli 1991

Aan eiseres, die sinds 1979 een gezamenlijke huishouding heeft gevoerdmet haar overleden partner, wordt geen AWW-uitkering toegekend. Naar de meningvan de Centrale Raad geeft de AWW… Lees verder

Instantie: Raad van Beroep Groningen, 9 juli 1991

Klaagster is op 11 maart 1981 arbeidsongeschikt geworden. Zij was toenwerkloos uit een part-time dienstbetrekking en gehuwd. Haar huwelijk isontbonden op 25 augustus 1985. In het jaar… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 6 juni 1991

De Raad van Beroep Groningen heeft voor de beantwoording van de vraag ofeen AAW-uitkering op individuele grondslag voor deeltijdwerkers (indirect)discriminerend moet worden geacht,… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 23 mei 1991

Evenals in de hierboven onder nr 198 opgenomen uitspraak vernietigt deCentrale Raad van Beroep de uitspraak van de Raad van Beroep te Zwolle,voorzover het beroep tegen de intrekking per… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 23 mei 1991

De Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging is in hoger beroep gekomen van dedoor de Raad van Beroep te 's-Hertogenbosch d.d. 23 mei 1991 gegevenuitspraak, volgens welke het beroep tegen de… Lees verder

Instantie: Raad van Beroep Amsterdam, 13 maart 1991

Ingangsdatum. Terugwerkende kracht. Art. 25 lid 2 AAW.Aangezien klaagster op het zg. Meldingsformulier AAW niet heeft vermeld datzij arbeidsongeschikt was, wordt geen terugwerkende… Lees verder

Instantie: Raad van Beroep Roermond, 12 maart 1991

Aan twee vrouwen wordt een AAW-uitkering geweigerd, omdat zij nietkunnen voldoen aan de inkomenseis, en aan twee vrouwen wordt een AAW-uitkeringtoegekend naar de individuele grondslag…. Lees verder

Instantie: Raad van Beroep Groningen, 23 januari 1991

Aan klaagster is met ingang van 28 juli 1989 een uitkering ingevolge deWAO en de AAW toegekend. Beide uitkeringen zijn vastgesteld op ƒ 32,16 brutoper dag op grond van het loon dat… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 21 december 1990

Eiseres, die sinds 1962 als zelfstandige werkzaam is, staakt haar arbeidmet ingang van 1 november 1982, aangezien zij vanwege knieklachten sindsdien(geheel) arbeidsongeschikt zou zijn…. Lees verder