Instantie: Commissie Gelijke Behandeling, 16 juli 2007

Reactie gemeentebestuur naar aanleiding van onderzoek klachtencommissie over seksuele intimidatie ambtenaar door leidinggevende. Onderscheid op grond van geslacht bij… Lees verder

Instantie: Rechtbank Middelburg, 17 mei 2002

Werkneemster verzoekt na haar bevalling in deeltijd, gedurende de middaguren, te mogen werken. Werkgever staat deeltijdarbeid toe maar weigert toestemming voor het verrichten daarvan in de… Lees verder

Instantie: President Centrale Raad van Beroep, 15 juni 2000

Verzoekster, wonend te Nijmegen, is werkzaam als analist bij deKeuringsdienst van Waren in Nijmegen. Zij werkt 14,4 uur per week, verdeeldover drie dagen. Na een reorganisatie wordt de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 17 juni 1999

Een postverwerkingsbedrijf heeft kledingvoorschriften voor postbodes.Vrouwelijke postbodes kunnen daarbij onder andere kiezen uit een lange broekof een broekrok. In het kledingpakket… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 25 januari 1999

Verzoekster werd via een uitzendbureau bij de wederpartij te werk gesteld alstelemarketingmedewerker. Na korte tijd werd zij weggestuurd met de mededelingdat zij niet was ingeroosterd…. Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 24 december 1998

De wederpartij hanteert een regeling voor het opnemen van maatschappelijk- enstage/studieverlof. Verzoeker, een belangenorganisatie, stelt dat dewederpartij indirect onderscheid op… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 10 december 1998

Op grond van het Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel (RPBO) krijgtonderwijspersoneel geen compensatie voor ziekte tijdens vakantiedagen.Zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt op… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 19 november 1998

Verzoekster werkt in deeltijd bij de wederpartij. In verband met haarzwangerschap en de noodzaak van kinderopvang heeft zij gevraagd haarwerktijden te wijzigen. In een tussenoordeel in… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 9 juli 1998

Een instelling voor kraamverzorgenden hanteert bepaalde kledingvoorschriftenvoor de kraamverzorgenden. Vrouwelijk kraamverzorgenden dienen een rok ofjurk te dragen in elk gezin de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 11 juni 1998

Verzoeker is van Surinaamse afkomst en is als groepsleider bij de wederpartijwerkzaam geweest. Verzoeker meent dat de wederpartij zich schuldig heeftgemaakt aan onderscheid op grond van… Lees verder