Bestuur

Bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis en onbezoldigd in voor de VVR. Bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte reiskosten. De VVR heeft geen medewerkers in dienst.

Sinds de Algemene Ledenvergadering 23 november 2017 is het bestuur als volgt samengesteld:

  • Leontine Bijleveld (voorzitter), zelfstandig werkend onderzoeker en adviseur vrouwenrechten en arbeidsverhoudingen
  • Marina van de Vijver-Aeckerlin (penningmeester), voorheen advocaat, specialisatie familiezaken met speciale aandacht voor huiselijk geweld, jeugdrecht, afstammingszaken
  • Margreet de Boer (secretaris), advocaat in Amsterdam
  • Sara Etty, beleidsmedewerker huiselijk geweld in Rotterdam

Daarnaast hebben zich nog drie kandidaat bestuursleden aangemeld. Zij lopen eerst een tijdje mee, alvorens zij besluiten zich wel of niet kandidaat te stellen.