Statuten

Statuten

Oprichting vereniging

Opgericht 22 april 2004, statuten gewijzigd 13 oktober 2006, 14 september 2012 en 27 oktober 2023

Inleiding statuten

Naam en zetel

Artikel 1

1) De vereniging draagt de naam: Vereniging voor Vrouw en Recht “Clara Wich­mann”.
2) Zij heeft haar zetel in de gemeente Leiden.

Doel

Artikel 2
(gewijzigd op 14 september 2012 en op 27 oktober 2023)

1) Het doel van de vereniging is:

a. Het in stand houden van een netwerk van juristen die zich betrokken voelen bij de verbetering van de rechtspositie van vrouwen in Nederland.
b. Het bevorderen van de verbetering van de rechtspositie van vrouwen in Nederland.

2) Zij tracht deze doelen onder meer te bereiken door:

De netwerkfunctie:

a) het creëren van een website waarop de leden van de vereniging elkaar kunnen vinden.

b) Het creëren van een elektronische nieuwsbrief.

c) Het houden van jaarvergaderingen en enkele tussentijdse bijeenkomsten met een (deels) informatief karakter, waar leden elkaar kunnen ontmoeten, alsmede het houden van studiedagen.

De verbetering van de rechtspositie van vrouwen:

a) het door de leden inzetten van hun expertise en ervaring en deze te bundelen door mid­del van bijvoorbeeld het houden van bijeenkomsten, uitwisseling van jurisprudentie via de website;

b) het organiseren van thematische werkgroepen;

c) het schrijven van commentaren en advie­zen;

d) het verzorgen van publicaties;

e) het voeren van gerechtelijke procedures.

Duur

Artikel 3

1) De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2) Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting (en eindigt op eenendertig december van het jaar volgende op het jaar van de oprichting).

Lidmaatschap

Artikel 4
(gewijzigd 13 oktober 2006)

1. De vereniging kent leden. Leden zijn natuurlijke personen.

2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

4. Voor het lidmaatschap komen in aanmerking: a.zij die zijn afgestudeerd aan een juridische faculteit; b.zij die als student aan een juridische faculteit staan ingeschreven; c.zij die anderszins, in het licht van de doelstellingen van de vereniging, zijn gekwalificeerd.

5. De vereniging kent ere-leden. Het ere-lidmaatschap wordt verleend door de Algemene Ledenvergadering. Ere-leden beschikken over alle rechten behorend bij het lidmaatschap van de Vereniging, doch zijn geen contributie verschuldigd.

Artikel 5

1) Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.

2) Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtne­ming van een opzeg­gings­ter­mijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:

a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voort­duren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn be­perkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
c.binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

3) Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:

wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand
op een novem­ber niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat mo­ment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beeindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

4) Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wan­neer het lid de vereni­ging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

5) Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Donateurs

Artikel 6

1) Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.

2) Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verle­nen, waar­van de minimale omvang door het bestuur wordt vastgesteld.

3) Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

Contributies

Artikel 7

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie van gewone en buitengewone leden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Bestuur

Artikel 8
(gewijzigd 27 oktober 2023)

1) Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

2) De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden en door leden van de vereniging.

3) Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergade­ring worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4) De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maan­den daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

5) Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.

6) Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen, waarin de voorziening in de ontstane vacatu­re(s) aan de orde komt.
In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
De Algemene Vergadering draagt er voor zorg dat een persoon wordt aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder de Vereniging tijdelijk bestuurt.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat
a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
b. de bestuurder is geschorst.

7) Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 9
1) Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2) Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreem­ding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zeker­heidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

3) Het bestuur mag slechts een erfstelling aanvaarden onder het voorrecht van boedel­beschrij­ving.

Artikel 10
(gewijzigd 27 oktober 2023)

1) Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2) De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan twee gezamenlijk bevoegde bestuurders tezamen.

3) De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie, meldt dit terstond aan de overige bestuurders en verschaft daarover alle relevante informatie.
De overige bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door het bestuur.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 11
(gewijzigd 27 oktober 2023)

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd, tenzij het bestuur besloten heeft om de ledenvergadering te houden in een daar het bestuur uitgekozen locatie.

Artikel 12
(gewijzigd 27 oktober 2023)

1) Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de dona­teurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schor­sing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.

2) Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid een stem in de algemene ledenvergade­ring. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verle­nen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.

3) Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in ver­gadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schrif­telijk tot stand komen.

4) De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergade­ring wor­den gehouden.

5) Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorge­schreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij sta­king van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkre­gen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

6) Indien het bestuur bij oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een electronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekend gemaakt, (ii) het lid kan worden geïdentificeerd, (iii) het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen.

7) Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaande aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres.
Deze stemmen worden gelijk gesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering worden uitgebracht.

Artikel 13

1) De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2) Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meer­derheid van de verga­dering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3) Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secreta­ris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergade­ring vastge­steld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering onderte­kend.

Artikel 14
(gewijzigd 27 oktober 2023)

1) Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar met inachtneming van het in artikel 3 lid 2 bepaalde. Jaarlijks wordt ten minste een algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maan­den na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met vier maanden door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelich­ting ter goedkeuring aan de algemene ledenverga­dering over.

Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen mel­ding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.

2) Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een ac­countant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan be­noemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uit­maken.

3) Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

4) De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.

5) Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commis­sie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 15

1) Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.

2) Op schriftelijk verzoek van ten minste een/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergade­ring, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoe­kers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste een in een veel gelezen dag­blad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

3) De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Statutenwijziging

Artikel 16

1) Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algeme­ne ledenver­gadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2) Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergade­ring een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgeno­men, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehou­den.

3) Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts wor­den besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitge­brachte stemmen.

4) De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariele akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlij­den.

5) Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene leden­vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijzi­ging met algemene stemmen wordt genomen.

6) De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwij­ziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijzi­ging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening

Artikel 17
1) Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.

2) De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging en in overleg met de (voormalige) subsidiegevers.

3) De vereffening geschiedt door het bestuur.

4) Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

5) De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.

6) De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen

Artikel 18

1) De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzi­gen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2) Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statu­ten.

3) Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Slotbepaling

Artikel 19

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.