Instantie: Centrale Raad van Beroep, 15 mei 1996

Vervolg op de beslissing van het HvJ EG 1 februari 1996 (Posthuma-van Damme),RN 1996, 596, m.nt. Joke Bol.Voor het recht op een AAW-uitkering dient in het jaar voorafgaande aan… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 1 februari 1996

Uitleg van het arrest HvJ EG 24 februari 1994 (Roks), RN 1994, 317, m.nt.Linda Senden. Het gemeenschapsrecht verzet zich er niet tegen dat eenlidstaat maatregelen neemt als gevolg… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 7 oktober 1994

De Roks-uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen(RN 1994, 417, m.nt. Linda Senden) is voor de Centrale Raad aanleidingtwee prejudiciele vragen aan het Hof voor… Lees verder

Instantie: Rechtbank Groningen, 10 augustus 1994

Ook deze uitspraak is een vervolg op HvJ EG 24 februari 1994 (Roks), RN1994, 417 en is grotendeels gelijkluidend aan de hiervoor gepubliceerdeuitspraak. Afwijkend zijn de overwegingen… Lees verder

Instantie: Rechtbank Groningen, 10 augustus 1994

Vervolg op HvJ EG 24 februari 1994 (Roks), RN 1994, 417, m.nt. L. Senden.De rechtbank stelt vast dat eiseres tot de personenkring van richtlijn79/7 behoort nu zij sedert haar ontslag,… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 20 mei 1994

De aanvraag AAW-uitkering met ingang van een datum (ver) in het verledenwordt door de bedrijfsvereniging toegekend vanaf 1 jaar voor de datum vande aanvraag. De bedrijfsvereniging stelt… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 9 mei 1994

In uitspraken van 5 januari 1988 bepaalde de Centrale Raad van Beroep datgehuwde vrouwen aanspraak hebben op AAW-uitkering. Gedaagde heeft daarnaeen AAW-uitkering aangevraagd. Deze is… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 24 februari 1994

Prejudiciele vragen (wederom) gesteld door de Raad van Beroep 'sHertogenbosch, 30 juni 1992. Het Hof concludeert dat de eis dat eniginkomen uit arbeid moet zijn genoten in het jaar… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 1 december 1993

In cassatie is aan de orde vanaf welk moment de directe discriminatiedie vervat is in het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerdenvolksverzekeringen van 19 oktober 1976… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 27 oktober 1993

Steenhorst-Neerings heeft een AAW-aanvraag ingediend. Artikel 25 tweedelid AAW bepaalt dat een uitkering niet eerder kan ingaan dan een jaar voorde datum van de aanvraag. Klaagster… Lees verder