Verslag bijeenkomst Huiselijk geweld in het familierecht

Op 7 oktober 2021 organiseerde de VVR een bijeenkomst over huiselijk geweld in het familierecht. Een van de doelen was om aanbevelingen te formuleren voor maatregelen die recht doen aan artikel 31 van het Verdrag van Istanbul. Hieronder vindt u … Lees verder

Hof Arnhem Leeuwarden (10 juni 2021): geen omgang met kinderen en erkenning door vader na geweld tegen ex-partner

ECLI:NL:GHARL:2021:5781 Hof Arnhem Leeuwarden noemt in zijn motivering expliciet zowel het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind als  het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (ook … Lees verder

Instantie: Hoge Raad, 2 november 2001

Het betreft een verzoek tot het treffen van een regeling inzake de omgangvoor broer van overleden vader op grond van 1:377f BW. De vader is voor degeboorte van het kind overleden. Het… Lees verder

Instantie: Hoge Raad, 13 april 2001

Aan de Hoge Raad wordt de vraag voorgelegd of een ondertoezichtstelling metals doel het op gang brengen van een omgangsregeling gerechtvaardigd is. Eenondertoezichtstelling is een… Lees verder

Instantie: Hoge Raad, 13 april 2001

"Omgangsondertoezichtstelling"; de enkele kans dat het ontbreken of nietnakomen van een omgangsregeling voor de minderjarige nadelig of schadelijkzal zijn, onder meer omdat deze… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 25 januari 2001

De vader komt in hoger beroep tegen een gedeelte van een beschikking van deRechtbank Amsterdam, waarbij zijn verzoek tot het vaststellen van eenomgangsregeling tussen hem en het kind… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 8 december 2000

Artikel 1:377a BW legt de bewijslast dat een omgangsregeling niet gewenst isin verband met zwaarwegende belangen van het kind op degene die het verzoektegenspreekt. De rechter is… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 29 september 2000

Verweerder is de biologische vader van K.; verzoekster is haar moeder.Rechtbank en hof hebben de vader ontvankelijk geacht in zijn verzoek tothet treffen van een omgangsregeling met K.,… Lees verder

Instantie: President Rechtbank Leeuwarden, 4 april 2000

Na echtscheiding heeft de Rechtbank de Raad voor de Kinderbescherming belastmet een onderzoek naar het gezag en een -definitieve- omgangsregeling.In deze beschikking is geen voorlopige… Lees verder

Instantie: President Rechtbank Utrecht, 10 februari 2000

Hangende een verzoek tot wijziging van de omgangsregeling met zijn tweejonge kinderen, vordert de man in kort geding dat de vrouw de kinderenvoor bepaalde perioden aan hem zal afstaan…. Lees verder