Schadevergoeding en seksuele intimidatie

Rikki Holtmaat betoogt in Seksuele intimidatie: De juridische gids. Leiden, Ars Aequi Libri 2009 dat het mogelijk is op basis van de artikelen 7:611 (goed werkgeverschap) en 7:658 BW (zorgplicht werkgever) zowel schade als gevolg van fysiek letsel als psychische … Lees verder

Instantie: Rechtbank Zutphen, Kantonrechter Harderwijk, 16 december 2009

Eiseres vordert schadevergoeding voormalige werkgever wegens discriminatie. Kantonrechter wijst vordering toe. Vervolg op oordeel Commissie Gelijke Behandeling [2006-33](http://cgb.nl/oordeel/2006-33) Lees verder

Instantie: Rechtbank Rotterdam, Sector Kanton, 19 september 2005

Ontbinding arbeidsovereenkomst werkneemster na bevallingsverlof toegewezen met ruime vergoeding, factor 3. Reden relatie met zwangerschap en intimidatie werkgever. Aanvankelijk voorstel werkgever… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 23 mei 2002

B. vordert schadevergoeding van T. op grond van onrechtmatige daad, hierin bestaande dat T. als psychiater een affectieve relatie met haar is aangegaan terwijl zij in het kader van leertherapie… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Arnhem, 21 mei 2002

Hoger beroep van de uitspraak van Rechtbank Zwolle d.d. 4 april 2001. Y heeft het jongste kind van partijen met messteken gedood en beide andere kinderen levensgevaarlijk verwond. X vordert… Lees verder

Instantie: Rechtbank Utrecht, 1 mei 2002

Rangorde criteria verjaring.De rechtbank overweegt dat tussen partijen niet in geschil is dat de vraag naar de verjaring beheerst wordt door het huidig recht, nu de vordering op 1 januari… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 1 februari 2002

Inzake een vordering tot schadevergoeding naonrechtmatige daad (in casu medische aansprakelijkheid)overweegt de Hoge Raad dat ingevolge art. 3:317 lid 1 BW deverjaring van een… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 7 december 2001

A., wonende in Nederland, vordert schadevergoeding van W., wonende inDuitsland, wegens seksueel misbruik tijdens een vakantie in Duitsland. Integenstelling tot rechtbank en hof acht de… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 6 december 2001

E. is de oom van M. en H. In kort geding is E. veroordeeld om aan M. en H. ieder een voorschot van ƒ 20.000,- (€ 9076,-) te betalen als voorschot op de materiële en immateriële… Lees verder

Instantie: President Rechtbank Arnhem, 12 november 2001

Het slachtoffer dat middels cessie in plaats treedt van de pleger vanseksueel misbruik als verzekerde kan zich ten opzichte van de verzekeraar opeen eigen (spoedeisend) belang beroepen…. Lees verder