Instantie: Centrale Raad van Beroep, 6 november 2002

In Bijlage VI van EG-Verordening 1408/71 is een regeling opgenomen die voorziet in de mogelijkheid van vrijwillige verzekering voor de Aow/Anw van de huwelijkspartner van een werknemer die… Lees verder

Instantie: Europees Hof voor de rechten van de mens, 4 juni 2002

Echtgenoot van klaagster ontving met ingang van 1 augustus 1984 een Aow-uitkering, waarbij op grond van het toenmalige art. 10 Aow een korting van 38% was toegepast. De reden daarvoor was dat… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 2 mei 2001

A. kreeg bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd aanspraak opAOW-pensioen. Tevens kreeg hij een toeslag daarop omdat zijn echtgenotejonger was dan 65 jaar. Op deze toeslag werd een… Lees verder

Instantie: Human Rights Committee, 29 juli 1999

Via de klachtrechtprocedure dient eiser, gehuwd ABP-gerechtigde, een klachtin bij het Human Rights Committee tegen Nederland. Eiser meent dat gehuwdemannen, ingeval van… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 28 april 1999

Op het aan appellante toegekende AOW-pensioen is een korting toegepast van48%, veroorzaakt door het feit dat haar echtgenoot in de periode van 1januari 1957 tot 25 juni 1983 gedurende… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 24 maart 1998

Een man ontvangt sinds 1977 een ouderdomspensioen. Tot 1986 bestond voorde inbouw van de AOW in het ambtelijk pensioen een verschillende regelingvoor gehuwde mannen en vrouwen, die… Lees verder

Instantie: President Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 8 september 1997

De broer ontving sinds 1987 een uitkering ingevolge de Wetinkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozewerknemers (IOAW). Bij besluit van 21 januari 1997 zijn… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 3 juni 1997

Samenvatting Nemesis: Verzoekster is van mening dat het pensioenfonds van haar man, hetABP, onderscheid maakt op grond van geslacht. Bij het overlijden van haarman behoudt zij… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 27 maart 1997

Verzoeker is van 1977 tot 1984 in deeltijd wethouder geweest bij de gemeenteBoarnsterhim. Op grond van de pensioenverordening van de gemeente heeft hijeen aanvullend pensioen opgebouwd…. Lees verder

Instantie: Centrale Raad van beroep, 7 november 1996

Bij de vaststelling van het inbouwbedrag van klagers pensioen op grond van degemeentelijke verordening is rekening gehouden met het pensioen ingevolge deAOW van klagers echtgenote…. Lees verder