Leontine Bijleveld: Korting nabestaandenpensioen vanwege leeftijdsverschil partners (vervolg)

Er zijn enige nieuwe ontwikkelingen in het dossier korting van het nabestaandenpensioen bij (groot) leeftijdsverschil tussen partners, sinds de op 8 januari jl. op vrouwenrecht.nl gepubliceerde opinie over dit onderwerp. Zo meldde de Ombudsman van Omroep Max dat weduwes met … Lees verder

Centrale Raad van Beroep oordeelt: uitsluiting PGB zorgverleners van sociale zekerheid is verboden discriminatie

PERSBERICHT Utrecht, 30 maart 2023  PGB-werknemers die in een particulier huishouden werken, mogen niet worden uitgesloten van het recht op sociale zekerheid, zo oordeelde de Centrale Raad van Beroep vandaag. De uitspraak heeft grote gevolgen voor tienduizenden PGB-zorgverleners die momenteel … Lees verder

E. Cremers-Hartman – Noot bij HvJ EU 24 februari 2022, nr. C-389/20, JAR 2022/90

Huishoudelijk werkers die bij een particulier thuis werken, hebben wereldwijd te maken met beduidend minder sociaalrechtelijke bescherming dan andere werknemers. Doorgaans gaat het hierbij om vrouwen. In 2011 is ILO-verdrag 189 inzake fatsoenlijk werk voor ‘domestic workers’ tot stand gebracht … Lees verder

Uitspraak rechter: uitsluiting huishoudelijk werkers van sociale zekerheid is verboden discriminatie

16 december 2021 Vandaag deed de Rechtbank Rotterdam uitspraak in de zaak over de rechtspositie van huishoudelijk werkers, specifiek de positie van PGB zorgverleners. In 2020 stapte Carol Kollmann met steun van Bureau Clara Wichmann en de Vereniging voor Vrouw … Lees verder

Hof van Justitie EU over vaststelling indirecte discriminatie op grond van geslacht – 3 oktober 2019, zaak C-274 (Schuch-Ghannadan)

Op 3 oktober 2019 verscheen een arrest waarin het Hof van Justitie EU zich (opnieuw) uitspreekt over de vaststelling van indirecte discriminatie op grond van geslacht. Een Oostenrijkse rechtbank had prejudiciële vragen gesteld betreffende een Nationale wettelijke regeling die voor … Lees verder

Marlies Vegter: Noot bij Arrest HR Kortingsregeling in pensioenreglement ongeoorloofd onderscheid naar geslacht, JAR 2016/41

Noot Het hier opgenomen arrest betreft de vraag in hoeverre het is toegestaan om een korting toe te passen op het nabestaandenpensioen van een vrouw die gehuwd is geweest met een meer dan tien jaar oudere man. Verschillende pensioenfondsen passen … Lees verder

Hoge Raad, 18-12-2015: Kortingsregeling in pensioenreglement maakt ongeoorloofd onderscheid naar geslacht

ECLI:NL:HR:2015:3628 Samenvatting In deze zaak heeft de P-G bij de Hoge Raad (namens hem: A-G Wuisman) cassatie in het belang der wet ingesteld tegen een arrest van het Hof Amsterdam van 31 augustus 2006. Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de VVR … Lees verder

Instantie: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 15 januari 2009

Gesteld was dat middelenvereiste bij gezinsvorming vrouwen indirect discrimineert. Uitspraak: hoger beroep ongegrond, omdat betrokkene ook niet aan minder strenge inkomenseis bij gezinshereniging… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 11 december 2000

Eiseres, alleenstaande ouder met een Abw-uitkering, gaat een opleidingtot verloskundige volgen omdat die haar met zekerheid kans op werk verschaft.Zij heeft geen sollicitatieplicht. De… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 31 maart 2000

De gemeente vordert op grond van art. 3 Scholingsbesluitbijstandsgerechtigden de bijstandsuitkering van verzoekster terug over deperiode waarin zij een universitaire dagopleiding… Lees verder