Instantie: Commissie gelijke behandeling, 17 juni 1999

Een postverwerkingsbedrijf heeft kledingvoorschriften voor postbodes.Vrouwelijke postbodes kunnen daarbij onder andere kiezen uit een lange broekof een broekrok. In het kledingpakket… Lees verder

Instantie: Rechtbank Den Haag, 10 juni 1999

Eiseres is voor 19 uur per week (0,5 formatieplaats) aangesteld als universitairdocent aan de universiteit van verweerder. Zij wil graag worden toegelatentot een onderzoekschool, die is… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 2 februari 1999

De klager en zijn partner zijn een partnerschapregistratie aangegaan. Kortdaarna is de partner aangemeld bij het pensioenfonds voor eennabestaandenpensioen. Bij de vaststelling van de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 24 december 1998

De wederpartij hanteert een regeling voor het opnemen van maatschappelijk- enstage/studieverlof. Verzoeker, een belangenorganisatie, stelt dat dewederpartij indirect onderscheid op… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 10 december 1998

Op grond van het Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel (RPBO) krijgtonderwijspersoneel geen compensatie voor ziekte tijdens vakantiedagen.Zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt op… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 8 december 1998

In de CAO voor winkelpersoneel van grootwinkelbedrijven in levensmiddelen ismet betrekking tot arbeidstijdverkorting bepaald, dat bij volledigearbeidsongeschiktheid geen roostervrije… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 28 augustus 1998

Een patiënt ging, vergezeld van zijn echtgenote, naar zijn tandarts. Detandarts wilde haar een hand geven. Dit weigerde zij, aangezien zij vanwegehaar moslimovertuiging geen hand mag… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 9 juli 1998

Een instelling voor kraamverzorgenden hanteert bepaalde kledingvoorschriftenvoor de kraamverzorgenden. Vrouwelijk kraamverzorgenden dienen een rok ofjurk te dragen in elk gezin de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 6 juli 1998

Een stichting voert een landelijk project uit dat enerzijds beoogtverscheidene vormen van verlof voor werknemers te bevorderen en anderzijds deherbezetting van de daardoor ontstane… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 30 juni 1998

Een advocaat is (verplicht) lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Alslid is hij verplicht tot deelname aan een nabestaandenpensioenregeling van deOrde. Bij het bepalen van de… Lees verder