Instantie: Kantonrechter Rotterdam, 19 augustus 1997

Een werkgever vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met eenwerkneemster wegens verandering van omstandigheden, zijnde een nijpendefinancieel economische situatie. Dit is… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Breda, 6 juli 1997

Verzoekster wenst de arbeidsovereenkomst met verweerder te ontbinden omdatverweerder strafrechtelijk is veroordeeld. Hierdoor is de werkverhoudingtussen partijen onherstelbaar… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Delft, 5 juni 1997

Verzoekster is sinds 1993 in dienst bij SRK als juridisch medewerkster.Zij heeft in juni 1995 een kind gekregen. Sinds september 1995 werkt zij24 uur per week met gebruikmaking van… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Groenlo, 5 juni 1997

De werkgever wil de arbeidsovereenkomst met werknemer (algemeen directeur)ontbinden. De werknemer is op 27 november 1996 aangehouden en in verzekeringgesteld op verdenking van… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Hilversum, 15 mei 1997

Verweerster is secretaresse. Zij heeft een intieme relatie gehad met hethoofd van de afdeling. De omroeporganisatie verzoekt nu om ontbinding vandearbeidsovereenkomst. Er is een… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Wageningen, 16 april 1997

Het schoolbestuur wil de arbeidsovereenkomst met de directeur, die ziek is,ontbinden. Er waren klachten over grof taalgebruik en seksuele intimidatietegenover elf-jarige meisjes… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 7 april 1997

Verzoekster was op tijdelijke basis werkzaam bij de wederpartij. Dewederpartij was voornemens de arbeidsovereenkomst bij de rechter te latenontbinden, vanwege reorganisatie. Volgens… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Utrecht, 2 april 1997

Advocate wenst ontbinding van haar arbeidsovereenkomst omdat de verhoudingtussen haar en de directeur zodanig is verstoord dat een verdere samenwerkingniet meer mogelijk is. De… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 21 maart 1997

In eerste instantie eisen zowel de werkgever als de werkneemster ontbindingwegens gewichtige reden. P eist daarbij een smartengeld van ƒ 10.000. Dekantonrechter ontbindt de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 11 februari 1997

Verzoekster was in dienst bij de wederpartij als staffunctionaris voormigrantenvrouwen. Verzoekster ondervond problemen in haar functionerenbij de organisatie. Zij voelde zich door de… Lees verder