Nieuwsbrief april 2024

Uitvraag opdracht onderzoek naar ervaringen van familierechtadvocaten
Het bestuur van de VVR heeft besloten € 3.000 uit het CLWI-VVR fonds ter beschikking te stellen voor een onderzoek naar de mate waarin huiselijk geweld als relevante factor wordt erkend in familierechtelijke procedures. Worden risicotaxatie-instrumenten ingezet? Welke rol spelen internationaalrechtelijke toetsingskaders (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Verdrag van Istanbul, VN-Vrouwenverdrag en het Internationaal Kinderrechten Verdrag)? Meer informatie op de website van de VVR.
Ben of ken je een onderzoeker die belangstelling heeft voor het uitvoeren van dit wetenschappelijk onderzoek op freelance basis? Meld dit dan gemotiveerd via het contactformulier van de werkgroep personen- en familierecht.

Europese Richtlijn tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
Het Europees Parlement heeft op woensdag 24 april 2024 een Richtlijn goedgekeurd die tot doel heeft om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te bestrijden. De Richtlijn verplicht onder andere tot strengere wetten tegen cybergeweld, betere hulp aan slachtoffers en maatregelen om verkrachting te voorkomen. Na publicatie hebben lidstaten 3 jaar om de Richtlijn in wetgeving om te zetten. Lees meer in het persbericht van het Europarlement.

Nieuwe schaduwrapportage Verdrag van Istanbul
Het secretariaat van GREVIO, het expertcomité dat toeziet op de naleving van het Verdrag van Istanbul, heeft het Netwerk VN-Vrouwenverdrag uitgenodigd om namens de NGO’s een schaduwrapportage aan te leveren. Dit ter gelegenheid van de eerste thematische evaluatie van het Nederlandse beleid aan de hand van GREVIO’s questionnaire dienaangaande. De schaduwrapportage moet half augustus ingeleverd worden. GREVIO zal in het najaar weer een werkbezoek brengen aan Nederland.
Voor het schaduwproces is mondeling subsidie toegezegd door het Ministerie van VWS. Het Netwerk is gestart met het werven van penvoerders. Naar verwachting zal in juni een ophaalsessie georganiseerd worden. De VVR zal hier zoals gebruikelijk aan meedoen. Meer informatie op de website van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag.

Centrale Raad van Beroep betrekt opnieuw View van CEDAW in uitspraak
In januari 2024 heeft de CRvB weer geoordeeld dat het niet-uitbetalen van een ZEZ-uitkering aan een zwangere zelfstandige in strijd is met art. 11 lid 2 onder b van het VN-Vrouwenverdrag ECLI:NL:CRVB:2024:218. Dit keer heeft de Raad uitdrukkelijk de doelstelling van dit artikel aangehaald: voorkomen van discriminatie. Hierbij verwees de Raad naar een oudere Communicatie van CEDAW. VVR-leden Leontine Bijleveld en Malva Driessen schreven een noot erover in USZ 2024-05 (114). De uitspraak is geplaatst bij de jurisprudentie op de website.

Indirecte discriminatie van vrouwen door korting weduwenpensioen bij groot leeftijdsverschil partners (vervolg)
Er zijn enige nieuwe ontwikkelingen te melden over het onderwerp korting van het nabestaandenpensioen bij (groot) leeftijdsverschil tussen partners, sinds de op 8 januari op vrouwenrecht.nl gepubliceerde opinie over dit onderwerp. Zo is er bijvoorbeeld een annotatie in Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR 2024/78) van de hand van Leontine Bijleveld verschenen. Daarom een nieuwe opinie.

Brief aan informateurs ten behoeve van verbetering veiligheid sekswerkers
Toen bekend werd dat veiligheid een van de prioriteiten is in de onderhandelingen over een nieuw kabinet stuurden acht organisaties samen een brief over de noodzaak de veiligheid van sekswerkers te verbeteren. De VVR was een van de ondertekenaars.

8 maart oproep: stel psychisch geweld strafbaar
Amnesty International publiceerde ter gelegenheid van 8 maart, internationale vrouwendag, een uitvoerig gedocumenteerd statement over de noodzaak psychisch geweld in Nederland strafbaar te stellen. Ook een brief van de VVR werd in een voetnoot aangehaald. De VVR steunt de oproep en zette relevante eigen publicaties over het onderwerp op een rij op eigen website.

Safe the date: VVR Lustrum congres 17 oktober 2024
Het bestuur heeft nog niet besloten welk onderwerp dit jaar op het congres besproken zal worden, maar heeft al wel vast een datum gereserveerd voor ALV en congres bij Kaffeetaria in Utrecht.

Oproep inzenden voordracht voor Feministische Impact Prijs
Ben of ken jij de maker (v/m/x) van een feministisch cultuurproduct dat een originele, vernieuwende bijdrage aan de maatschappelijke discussie over macht en gender leverde? Meld die dan aan voor de Feministische Impact Prijs (FIP) 2024 en maak kans op de prijs van € 7.500.
In aanmerking komen makers van cultuurproducten waarin op buitengewone wijze een feministisch standpunt of perspectief tot uiting komt. Cultuuruitingen in alle media en genres maken kans, van podcasts en websites tot documentaires, films, tentoonstellingen, theater of performances, fictie- en non-fictieboeken, etc.
Kijk bij het Feministisch Cultuurfonds Gender&wetenschap voor de complete oproep en het reglement. Stuur uiterlijk 1 juni 2024 je inzending met een motivatiebrief van max. 1000 woorden: fip@atria.nl of FIP / Atria, Vijzelstraat 20, 1017 KH Amsterdam.