Nieuwsbrief september 2021

7 oktober VVR-congres – Huiselijk geweld en familierecht
De VVR organiseert op donderdag 7 oktober a.s. in Utrecht een congres met als thema Huiselijk geweld in het familierecht. Onder leiding van dagvoorzitter mr. Margreet de Boer gaan sprekers met een diverse professionele achtergrond (wetenschap, rechterlijke macht, Raad voor de Kinderbescherming, slachtofferorganisatie) met elkaar in gesprek over de manier waarop in familierechtelijke procedures met meldingen van huiselijk geweld wordt omgegaan en hoe dat beter zou kunnen. Het actuele programma staat op de website van de VVR. Het congres wordt gehouden in de theaterzaal van het Kaffeetaria in Utrecht met inachtneming van de geldende coronaregels. In de zaal is ruimte genoeg om 1,5 m afstand te houden. Het congres begint om 14.00 en duurt tot 17.00, met na afloop een borrel.
Deelname is gratis voor VVR-leden en kost € 25 voor niet-leden (studenten € 10). Wie lid wordt kan ook gratis deelnemen. Advocaten kunnen desgewenst PO punten verwerven, als ze dat te voren laten weten. Aanmelden is noodzakelijk; dat kan via het contactformulier.

7 oktober Algemene Ledenvergadering VVR
Voorafgaand aan het congres vindt de Algemene Ledenvergadering plaats op dezelfde locatie. Aanvang 12.30 uur. Het bestuur hoopt digitale deelname van leden die niet naar Utrecht willen of kunnen komen mogelijk te kunnen maken. Wie daarvan gebruik wil maken moet dat even noemen bij de aanmelding.
De stukken voor de ledenvergadering zullen uiterlijk twee weken van te voren naar alle leden gestuurd worden. Het (concept) verslag van de vorige ALV staat al geruime tijd online (wel even inloggen).
Voor wie fysiek aan de ALV deelneemt is een broodje beschikbaar. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar aanmelding vóór 1 oktober a.s. is verplicht, anders zijn er te weinig broodjes.

Themapagina Huiselijk geweld in het familierecht
Ter voorbereiding van het congres is een speciale themapagina gemaakt. Naast de inleiding van bestuurslid Ariane Hendriks staan daar inmiddels drie artikelen op. Onderdeel van de pagina is ook een jurisprudentie overzicht, met speciale aandacht voor jurisprudentie waarin het Verdrag van Istanbul genoemd wordt.
De VVR nodigt mensen die vanuit hun werk en/of deskundigheid te maken met dit onderwerp van harte uit om deel te nemen aan deze discussie. Wilt u reageren? Neem dan s.v.p. contact op met Ariane Hendriks via het contactformulier.

VN-Vrouwenverdrag Schaduwrapportage 1.0 (2021)
De VVR heeft eind mei de schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) ondertekend. Op de website van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zijn de overige ondertekenaars te vinden, net als de schaduwrapportage zelf. Op 5 juli heeft het schrijfteam het CEDAW-comité gebrieft over de meest prangende kwesties wat betreft vrouwenrechten in Nederland. In hun oral statement is het schrijfteam onder andere ingegaan op de grote zorgen die er zijn over het feit dat Nederlands beleid nog altijd (voornamelijk) genderneutraal is. Op 9 juli presenteerde het comité vervolgens de List of Issues Prior to Reporting voor het Koninkrijk der Nederlanden. De regeringsrapportage moet uiterlijk een half jaar later bij het comité binnen zijn. Daarna wordt de constructive dialogue tussen CEDAW en de regeringsdelegatie geagendeerd – er zijn inmiddels al meer dan 45 lidstaten hiervoor in de wachtkamer (vanwege de COVID 19 situatie).

Brandbrief veilige werkomgeving Tweede Kamer
Naar aanleiding van publiciteit over me too achtige incidenten in de Tweede Kamer nam Bureau Clara Wichmann het initiatief om met een aantal vrouwenrechtenorganisaties een brandbrief te sturen naar de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. De brief is meeondertekend door de VVR. Aan het begin van het zomerreces volgde een digitale conferentie met een kleine afvaardiging van de ondertekenaars. Hiervan zal nog een verslag gemaakt worden. Belangstellenden kunnen dat verslag (naar de webredactie aanneemt) aanvragen.

Opinies leden
Eva Cremers heeft onlangs de tekst van het door haar geactualiseerde hoofdstuk 14 ‘De (deeltijd) huishoudelijk werker en de particuliere zorgverlener’ ter beschikking gesteld voor de rubriek Opinies Leden op de website van de VVR. De webredactie publiceert ook graag bijdragen van andere leden. Wie volgt?

Oproep aan informateur en politieke partijen
Met vijftien andere maatschappelijke organisaties ondertekende de VVR in mei een oproep aan informateur en politieke partijen: Bescherm en versterk onze persoonlijke rechten en vrijheden. Het initiatief was genomen door het Aidsfonds.

Zaak van Franse sekswerkers voor Europees mensenrechtenhof
Het bestuur van de VVR heeft zich bereid verklaard mee te doen met het verzoek om een zogenaamde ‘third party intervention’ in te mogen dienen bij het Europese Mensenrechten Hof in de zaak van 261 Franse sekswerkers tegen de Franse Staat. De sekswerkers worden gesteund door 19 Franse NGO’s, waaronder Medecins du Monde. Sinds 2016 zijn klanten van sekswerkers gecriminaliseerd in Frankrijk. De Franse sekswerkers zijn een procedure tegen de Franse Staat gestart vanwege de negatieve effecten hiervan op hun veiligheid, gezondheid en rechten. Nadat zij die verloren tot bij de hoogste Franse rechter, hebben zij zich tot het Europese Mensenrechten Hof gewend. In april kwam het bericht dat het Hof hun zaak ontvankelijk heeft verklaard. Via de Europese sekswerkersorganisatie ICRSE kwam het verzoek om als Nederlandse organisaties gezamenlijk een verzoek in te dienen voor een ‘third party intervention’ met informatie over de situatie in Nederland als land waar sekswerk gedecriminaliseerd is. Een ‘third party intervention’ is een soort ‘deskundigenbericht’ met informatie die relevant is voor de zaak maar waar het Hof niet zelf gemakkelijk aan kan komen. De VVR heeft hier positief op gereageerd, samen met 24 andere Nederlandse organisaties, waaronder het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en SekswerkExpertise. Internationaal hebben ook bijv. Amnesty International en de International Commission of Jurists een verzoek voor een interventie bij het Hof ingediend.

Statement psychisch geweld
Eind 2020 vroegen een aantal Tweede Kamer fracties de VVR te reageren op een consultatienota over het strafbaar stellen van psychisch geweld. De VVR heeft de leden van haar werkgroep geweld tegen vrouwen en andere betrokken leden gevraagd om mee te denken. Daar is een door het bestuur vastgesteld statement uitgerold. De VVR erkent dat psychisch geweld een onderbelicht maar ernstig probleem is. Er is daarom veel te zeggen voor het strafbaar stellen van psychisch geweld. Maar tegelijkertijd kleven er grote risico’s aan een specifieke strafbaarstelling van deze vorm van relationeel geweld. Meer lezen? Het statement vind je hier.

Reactie 2de internetconsultatie wetsvoorstel Seksuele Misdrijven
Na de reacties op het voorontwerp van het wetsvoorstel Seksuele Misdrijven in 2020 heeft Minister Grapperhaus in 2021een gewijzigd wetsvoorstel gepubliceerd. De VVR heeft met een korte reactie aan de internetconsultatie bijgedragen. De VVR is verheugd dat met dit nieuwe voorstel af wordt gestapt van het in het voorontwerp gepresenteerde tweeledige model waarin verkrachting en ‘seks tegen wil’ van elkaar worden onderscheiden. Hiermee lijkt gehoor te zijn gegeven aan de zorgen die hieromtrent zijn geuit door maatschappelijke organisaties (waaronder de VVR) en burgers. Desalniettemin heeft de VVR nog enige zorgen, bijvoorbeeld over de introductie van drie verschillende delictsvormen (schuldverkrachting, opzetverkrachting en gekwalificeerde opzetverkrachting) met grote verschillen in strafmaat. Hiermee lijkt alsnog een rangorde te worden gecreëerd. De reactie kunt u hier lezen.