Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 9 december 1998

Geschil tussen de executeur-testamentair (zoon van de erflater), die hetbeheer voert over de nalatenschap, en de weduwe over haar aanspraken op denalatenschap. De weduwe en haar… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 6 november 1998

Eiseres, inmiddels gepensioneerd stewardess, vordert met terugwerkende krachttoelating tot de gunstiger KLM-pensioenregeling die was voorbehouden aanmannelijke hofmeesters en… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 22 oktober 1998

Wanneer een lidstaat in zijn wetgeving het verschil in pensioenleeftijdtussen mannen en vrouwen opheft, mag hij geen verschil in de berekeningswijzevan de pensioenen handhaven.De… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 22 oktober 1998

Berekening van rustpensioenen houdt noodzakelijk en objectief verband met dehandhaving van nationale bepalingen die de pensioenleeftijd verschillendvaststellen al naar gelang geslacht…. Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 30 juni 1998

Een advocaat is (verplicht) lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Alslid is hij verplicht tot deelname aan een nabestaandenpensioenregeling van deOrde. Bij het bepalen van de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 8 juni 1998

Verzoekster is van een voltijd- naar een deeltijddienstverband overgegaan.Doordat de omvang van pensioenopbouw afhankelijk is van de huidige omvang vande dienstbetrekking bouwt zij… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 28 april 1998

Verzoekster werkte van 16 november 1970 tot 17 maart 1973 en van 9 september1974 tot 1 juli 1978 bij de wederpartij. Deeltijdwerkers werden vandeelneming aan het geldende… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 28 april 1998

Verzoekster was van 16 november 1970 tot 17 maart 1973 en van 9 september1974 tot 1 juli 1978 in deeltijd werkzaam. Tijdens haar dienstverband goldeen pensioenregeling die door de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 24 maart 1998

Een man ontvangt sinds 1977 een ouderdomspensioen. Tot 1986 bestond voorde inbouw van de AOW in het ambtelijk pensioen een verschillende regelingvoor gehuwde mannen en vrouwen, die… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 13 maart 1998

Een vrouw kon als typiste/secretaresse bij een bedrijf niet deelnemen aande pensioenregeling. De Commissie stelt op grond van de jurisprudentievan Hof van Justitie van de EG vast dat… Lees verder