Instantie: Kantonrechter Amsterdam, 29 juni 1999

Swissair verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst (7:685 BW).Werkneemster is 36 jaar, bijna 2 jaar in dienst als medewerksterreserveringen. Wg. voert aandat de… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Rotterdam, 31 maart 1999

Bejaardenhelpster, 4 jaar in dienst, beschuldigt haar collega van seksueleintimidatie. Deze collega wordt om deze reden ontslagen. Er worden vervolgens10 getuigenverklaringen aan de… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 9 februari 1999

De toegekende schadeloosstelling wegens schending van het recht opbescherming tegen onrechtmatig ontslag, vormt beloning in de zin van artikel119 EG-verdrag.Om uit te maken of een… Lees verder

Instantie: President Rechtbank Leeuwarden, 26 augustus 1998

Aan verzoekster, werkzaam bij de vrijwillige brandweer van de gemeenteS., is eervol ontslag verleend nadat zij een klacht wegens seksuele intimidatieheeft ingediend en vervolgens, na… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 30 juni 1998

Werkneemster is tijdens haar zwangerschap herhaaldelijk ziek geweest. Op grond van een clausule in haar contract, dat bij ziekte van meer dan 26 weken ontslag volgt, is zij vervolgens… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 8 juni 1998

Verzoekster werd vanwege haar plaats op de afvloeiingslijst met ontslagbedreigd. Voor de vaststelling van de afvloeiingsvolgorde hanteert dewederpartij, verzoeksters werkgever, het… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 25 mei 1998

Verzoekster heeft ontslag genomen naar aanleiding van de (voor haarnegatieve) gang van zaken rond haar zwangerschapsverlof en ouderschapsverlofen de weigering van de wederpartij om in… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 15 mei 1998

Verzoekster, van Antilliaanse afkomst, werkte gedurende een maand alsreceptioniste/telefoniste bij een bedrijf dat handelt in kantoor- enafrekensystemen. Verzoekster werd tijdens haar… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 26 maart 1998

Een man werkte bij een Rijksinrichting als inrichtingswerker. Op 6 augustus1995 werd hij ontslagen. De man meent dat zijn ontslag samenhangt met hetfeit dat hij een aantal malen heeft… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 9 maart 1998

Een Iraakse man met de Nederlandse nationaliteit werd na negen werkdagenin zijn proeftijd ontslagen. Volgens de man is hij bij het ontslag onheusbejegend. Ook heeft het bedrijf meerdere… Lees verder