Instantie: Commissie gelijke behandeling, 28 april 1998

De wederpartij beheert een verpleeghuis voor zieken behorend tot deGereformeerde Gezindte. Verzoekster heeft bij de wederpartij gesolliciteerdnaar een stageplaats in het kader van haar… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 25 maart 1998

Een moslimorganisatie wenst een schoolgebouw van een gemeente te kopenom daarin een moskeevoorziening te realiseren. De gemeente heeft de makelaaropgedragen het pand niet te koop aan te… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 9 maart 1998

Een Iraakse man met de Nederlandse nationaliteit werd na negen werkdagenin zijn proeftijd ontslagen. Volgens de man is hij bij het ontslag onheusbejegend. Ook heeft het bedrijf meerdere… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 24 december 1997

Een moslimmeisje draagt vanwege haar godsdienstige overtuiging een hoofddoek.Op twee scholen, waar het meisje ingeschreven was, mocht zij haar hoofddoektijdens de gymlessen niet dragen… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 23 december 1997

Een man solliciteert als groepsleider bij een orthopedagogisch instituutvoor verstandelijk gehandicapte jongeren. Hij is afgewezen voor deze functieonder meer vanwege het feit dat hij… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 23 december 1997

Een man is bij een ziekenhuis in dienst als fysiotherapeut. Hij is christenen uit zijn geloofsovertuiging op het werk, onder meer door hierover tespreken met patiënten. Nadat een… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 19 december 1997

Een man solliciteerde bij een internaat voor thuisloze mannen naar de functievan invalkracht sociaal pedagogisch werker. De man werd afgewezen omdathij geen christelijke… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 7 oktober 1997

Verzoekster heeft gesolliciteerd naar de functie van verpleegkundige. Zijisvan mening dat zij is afgewezen omdat zij geen godsdienstige overtuigingheeft. De instelling stelt dat… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 13 mei 1997

Verzoekster is een belangenbehartigende organisatie in de zin van artikel 12lid 2 sub e AWGB, die heeft kennisgenomen van een personeelsadvertentie vande wederpartij. In de advertentie… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 23 april 1997

Verzoekster was bij de wederpartij werkzaam in het kader van de opleidingverpleegkundige A. Tijdens de beroepsvoorbereidende periode is verzoekstertoegetreden tot de Jehovah's Getuigen…. Lees verder