Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 12 juni 1997

Vader heeft kind niet erkend en wil dit alsnog doen. Tot de geboorte van hetkind, op 29 december 1987, hebben partijen een affectieve relatie gehad enhebben zij enige jaren… Lees verder

Instantie: College voor de beslissing in Eerste Aanleg in zaken van het MedischTuchtrecht ‘s-Gravenhage, 17 april 1996

Klager heeft samengewoond met mevrouw J, uit welke relatie een tweeling isgeboren. Klager heeft de tweeling niet erkend. Toen de samenlevingsrelatieeindigde, wilde hij dit alsnog doen,… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 8 maart 1996

De moeder weigert toe te stemmen in de erkenning van de kinderen door devader. Beide ouders hebben te kennen gegeven de geslachtsnaamwijziging alsgevolg van een eventuele erkenning niet… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 24 januari 1996

De moeder weigert toestemming tot erkenning door de biologische vader. Hetkind is door een andere man erkend. Op het verzoek tot een omgangsregelingvan de vader is telkens afwijzend… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 8 december 1995

Een uitdrukkelijke weigering – van de erkenning door de biologische vader -door de moeder, hoezeer ook ingegeven door haar oordeel omtrent het belangvan het kind, staat erkenning na… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 17 november 1995

Vrouw heeft 2 kinderen, thans 13 en 17 jaar oud, die door de biologischevader niet zijn erkend. Vader heeft op vrijwillige basis tot 1987 bijgedragenin de kosten van de kinderen. De… Lees verder

Instantie: Hof ‘s-Gravenhage, 17 november 1995

Vrouw heeft 2 kinderen, thans 13 en 17 jaar oud, die door de biologischevader niet zijn erkend. Vader heeft op vrijwillige basis tot 1987 bijgedragenin de kosten van de kinderen. De… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 14 september 1995

Partijen hebben gedurende enige tijd een affectieve relatie met elkaargehad. Op 25 oktober 1991 is uit de vrouw R. geboren. De vrouw is voogdesover R. Aanvankelijk heeft de vrouw aan… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 6 april 1995

Man en vrouw hebben een relatie, de vrouw wordt zwanger, de man erkenthet kind voor de geboorte. De vrouw trouwt dan met een andere man. Allepartijen zijn het erover eens dat het kind… Lees verder

Instantie: Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 3 maart 1995

Tussenvonnis. De man erkent de verwekker van de kinderen te zijn. Het Hofverwijst naar een arrest van de Hoge Raad van 20 januari 1995, RvdW 1995, nr.33, waar de Hoge Raad oordeelt dat… Lees verder