Instantie: Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 17 juli 1996

Op het pensioen van de vrouw is een korting toegepast van 46 procent, eiseresis 23 jaren niet verzekerd geweest. De vraag is aan de orde of de vrouw valtonder de personele werkingssfeer… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 17 juli 1996

In deze uitspraak wordt vastgesteld dat betrokkene weliswaar niet alswerkzoekende ex artikel 2 van de EEG-richtlijn 79/7 valt aan te merken,maardat niet uit te sluiten valt dat zij,… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 29 mei 1996

Een vrouw krijgt 34% korting op haar AOW uitkering omdat haar ex-echtgenoottijdens het huwelijk 17 jaar in het buitenland heeft gewoond. Zijn verblijfin het buitenland vond plaats voor… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 29 mei 1996

AOW-korting voor ingezeten gehuwde vrouwen ten gevolge van de uitsluiting vanverzekering in verband met het in het buitenland verzekerd zijn van hunechtgenoten. De vrouw valt niet… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 16 februari 1995

Een pensioen als waarin de Algemeen burgerlijk pensioenwet (ABPW)voorziet, valt binnen de werkingssfeer van art. 119 EEG-verdrag.Artikel 119 verzet zich tegen een wettelijke regeling… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 5 oktober 1994

Van Munster, van Nederlandse nationaliteit, heeft in Nederland gedurende37 jaar en in Belgie gedurende 8 jaar arbeid in loondienst verricht, enheeft in beide Lid-Staten een rustpensioen… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 28 september 1994

Bij gebrek aan AOW werd tot 1986 voor gehuwde vrouwelijke ambtenaren eenlager bedrag 'ingebouwd' dan voor mannen. Na herziening van de AOW is depensioenberekening vanaf 1986 voor mannen… Lees verder

Instantie: Rechtbank Roermond, 18 april 1994

Artikel 2 lid 1 sub j KB 557 stelde dat van verzekering krachtens de AOWis uitgezonderd de echtgenote van een man die wegens (onder meer) arbeidin het buitenland zelf niet ingevolge de… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 26 november 1993

Korting op AOW-pensioen wegens niet-verzekerde tijdvakken gelegen voor23-12-84. Betrokkene valt niet binnen de personele werkingssfeer vanrichtlijn 79/7 EEG d.d. 19-12- 78; dus geen… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 26 november 1993

Ingevolge het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerdenvolksverzekeringen van 19 oktober 1976 heeft betrokkene, in verband met eenin dit besluit voorkomend discriminatoir… Lees verder