Nieuwsbrief VVR april 2023

Uitsluiting PGB-zorgverleners van sociale zekerheid is discriminatie
Op 30 maart 2023 oordeelde de Centrale Raad van Beroep klip en klaar dat PGB-zorgverleensters, die in een particulier huishouden werken, niet mogen worden uitgesloten van sociale zekerheid. De uitspraak van de Raad betekent dat tienduizenden PGB-zorgverleners die werkloos of arbeidsongeschikt raken, aanspraak kunnen maken op sociale zekerheidsrechten zoals de WW en WIA. Omdat de CRvB het oordeel van Rechtbank Rotterdam bekrachtigde geldt dat recht vanaf 16 december 2021.
Carol Kollmann had begin 2020 de VVR benaderd met het verzoek om hoofdstukken uit Een baan als alle andere?! De rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel te mogen gebruiken in de twee bezwaar- en beroepsprocedures die ze ingesteld had. In de ene zaak ging het om het erkennen van haar arbeidsverleden als PGB-zorgverlener. In het andere om een WW-uitkering. De VVR gaf uiteraard toestemming, maar benaderde ook Bureau Clara Wichmann voor financiering van deze procedures en dat vond Houthoff Pro Bono weer bereid advocaten ter beschikking te stellen. In nauwe samenwerking is dus nu een klinkend resultaat bereikt: Caroll Kollmann krijgt een WW-uitkering en haar arbeidsverleden moet geregistreerd worden door UWV. Bureau Clara Wichmann en de VVR gaven een gezamenlijk persbericht uit.
Ook de Centrale Raad van Beroep heeft een nieuwsbericht uit doen gaan.
Het UWV heeft zes weken om beroep in cassatie in te stellen bij de Hoge Raad. Dat moet betrekking hebben op schending of verkeerde toepassing van bepalingen over werkgever, werknemer, dienstbetrekking en loon.

Vooraankondiging Minisymposium over uitspraak CRvB
De werkgroep Sociaal en Europees Recht van de VVR gaat een mini-symposium organiseren met alle betrokkenen. Waarschijnlijk wordt het juni. Dan is in ieder geval bekend of UWV cassatie bij de Hoge Raad ingesteld heeft. Op dat symposium zullen de implicaties van de uitspraak besproken worden, bijvoorbeeld voor collega PGB-zorgverleners, die net als Carol Kollmann onder de Regeling Dienstverlening aan Huis uitsloten werden van sociale zekerheid. Ook zal aan de orde komen of er implicaties moeten zijn voor andere huishoudelijke werkers, niet uit een PGB-budget bekostigd. En hoe het nu moet met een andere groep PGB-zorgverleners zonder sociale zekerheid, namelijk familieleden die betaalde PGB-zorg verlenen.
Last but not least: de CRvB heeft, anders dan Rechtbank Rotterdam, Carol Kollmann ook daadwerkelijk een WW-uitkering toegekend. Rb Rotterdam vond nog met UWV dat ze niet aan de wekeneis voldeed. In hoger beroep is vastgesteld dat ze wel aan de wekeneis voldeed: bij all-in-uurlonen moet (onbetaald) vakantieverlof wel als gewerkte weken meegeteld worden. Dit moet ook naar andere sectoren uitstraling hebben. Op de bijeenkomst bespreken we hoe.
Na afloop heffen we het glas op de heldinnen en kanjers zonder wie de ‘landslide’ uitspraak niet tot stand had kunnen komen.
Datum en plaats van het mini-symposium zal z.s.m. bekend gemaakt worden. Toegang zal gratis zijn. Wie als eerste informatie wil meldt zich alvast bij de werkgroep Sociaal en Europees Recht.

10 mei: rondetafelgesprek Tweede Kamer over voorstel Wet seksuele misdrijven
De VVR is uitgenodigd om deel te nemen aan het rondetafelgesprek dat de vaste commissie justitie & veiligheid op woensdag 10 mei a.s. organiseert over het wetsvoorstel Wet seksuele misdrijven. Nicolle Zeegers, actief lid van de VVR-werkgroep geweld tegen vrouwen, zal de VVR hier vertegenwoordigen in blok 1: Belangenorganisaties (aanvang 15 uur). Door de werkgroep zal te voren een korte gespreksnotitie worden ingezonden, die op de website van de Tweede Kamer geplaatst wordt en ook op vrouwenrecht.nl te vinden zal zijn. Hopelijk zal de bijeenkomst ook via telefoon, tablet of computer te volgen zijn.

10 mei 2023 afscheidsrede Renée Römkens: Een hete aardappel. Over gender gerelateerd geweld en wetenschap
VVR-lid Renée Römkens, bijzonder hoogleraar Gender Based Violence, gaat met emeritaat. Haar afscheidscollege in de aula van de Universiteit van Amsterdam (Singel 411) vindt plaats op 10 mei 2023 om 16.30 uur. De bijeenkomst is gratis toegankelijk en aanmelding is niet noodzakelijk. De rede is ook via livestream te volgen (even zoeken naar de agenda op de website van de UvA)

15 mei 2023: juridische expertmeeting Platform Zelfbeschikking en Verblijfsrecht – wie kan de VVR vertegenwoordigen?
Het Platform Zelfbeschikking en Verblijfsrecht heeft de afgelopen tijd diverse activiteiten ontplooid om de problematiek van het afhankelijk verblijfsrecht weer op de publieke en politieke agenda te krijgen. Zo is er op de rechtenfaculteit van de VU een onderzoek uitgevoerd over de betekenis van de juridische verblijfsafhankelijkheid in het dagelijks leven van huwelijksmigranten en hun partners (Onderzoeksrapport Heb Geduld).
De VVR is uitgenodigd deel te nemen aan een juridische expertmeeting in Amsterdam op maandag 15 mei (14-17 uur) om, mede aan de hand van de onderzoeksresultaten, te verkennen welke juridische aanknopingspunten er zijn voor actie op nationaal en Europees gezinsmigratiebeleid. Ook zullen mogelijke scenario’s voor proefprocessen besproken worden. Wie kan de VVR op deze Expertbijeenkomst vertegenwoordigen? Meld je aan via het contactformulier.

Eerste Kamer laat discriminatie in naamrecht voortbestaan
Inspanningen van de tijdelijke werkgroep naamrecht van de VVR ten spijt heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel introductie gecombineerde geslachtsnaam. Groen Links senator Margreet de Boer heeft, mede sprekend namens de PvdA, haar best gedaan minister Weerwind te overtuigen, dat handhaven van de zogenaamde vangnetbepaling echt niet kan anno 2023, maar dat is niet gelukt. De minister is inmiddels wel zo ver te erkennen dat er geen consensus is over strijdigheid met internationale verdragen. Daarom heeft hij toegezegd dat de problematiek bij de versnelde evaluatie in den brede opnieuw wordt bezien. Ondertussen mag gehoopt worden dat de al uit 2010 daterende toezegging (toenmalig minister Hirsch Ballin!) om de administratieve lasten bij naamskeuze te beperken eindelijk gestand wordt gedaan.
De Werkgroep beraadt zich nu op vervolgstappen, bijvoorbeeld door het instellen van proefprocedures die voor de Hoge Raad aanleiding kunnen zijn prejudiciële vragen te stellen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
Zie hier voor een samenvatting van de activiteiten van de werkgroep.

Gezamenlijk NGO-commentaar Verdrag van Istanbul naar Raad van Europa
De VVR heeft op twee onderdelen een bijdrage geleverd aan het gezamenlijke NGO-Commentaar op de regeringsrapportage (januari 2023) over de uitvoering van de aanbevelingen van het Committee of State Parties aangaande het Verdrag van Istanbul. Namelijk over familierecht en huiselijk geweld en meer in het bijzonder coercive control. Ook over de situatie op de BES-eilanden leverde de VVR een bijdrage. Naast de VVR is het commentaar ondertekend door 46 andere maatschappelijke organisaties.

Internet consultatie (wijzigingen van) wetsontwerpen regulering sekswerk
Samen met SekswerkExpertise heeft de VVR een commentaar aangeleverd op de internetconsultatie over het gewijzigd wetsvoorstel regulering sekswerk. Ook op het voorstel Wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven is een gezamenlijk kritisch commentaar ingezonden. Het bestuur heeft nu voor dit gezamenlijk optrekken gekozen omdat het nog niet gelukt is om na het vertrek van Elise Ketelaars naar Niger een nieuwe penvoerder over dit onderwerp te vinden. Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.

Verslag bijeenkomst arbeidsongeschiktheid en zwangerschap
Het verslag van de bijeenkomst op 9 maart 2023 is op de website van de VVR geplaatst.
Afgesproken was dat de aanwezige leden van de werkgroep Sociaal en Europees Recht voorstellen zouden maken om de kern van de besproken ontwikkelingen toe te voegen aan de Handreiking Zwangerschap en Werk van de Stichting van de Arbeid. De werkgroep is toen tevens nagegaan welke passages vanuit juridisch perspectief verhelderd zouden moeten worden. Eerder deze maand zijn de voorstellen via email per brief richting Stichting van de Arbeid gegaan.

Rondetafel gesprek bij GroenLinks over abortus en het strafrecht
Een delegatie van het VVR-bestuur is op 17 maart aangesloten bij een rondetafelgesprek georganiseerd door de GroenLinks fractie in de Tweede Kamer over abortus en het strafrecht. GroenLinks was (mede-) indiener van de vorig jaar aanvaarde initiatief wetsontwerpen om de vijf dagen verplichte bedenktijd bij abortus te schrappen en de abortuspil bij de huisarts mogelijk te maken. De volgende stap is abortus uit het wetboek van strafrecht halen. Daarover is GroenLinks met de VVR en andere organisaties, experts en belanghebbenden in gesprek gegaan. De volgende onderwerpen zijn die dag besproken: de urgentie, of Artikel 296 WvS geheel of gedeeltelijk geschrapt zou moeten worden, of de WAZ geheel of gedeeltelijk geschrapt zou moeten worden, de haalbaarheid in de politieke context en de lessen uit het buitenland. De VVR is van mening dat er juridisch gezien geen enkele noodzaak bestaat om abortus in het Wetboek van Strafrecht te houden, noch om te WAZ te behouden. Maar de politieke haalbaarheid in acht nemend, heeft de VVR geadviseerd om eerst abortus uit het Wetboek van Strafecht te halen. Dat heeft grotere prioriteit dan de modernisering van de WAZ.