Nieuwsbrief VVR 8 maart 2020

Het bestuur van de Vereniging voor Vrouw en Recht wenst alle leden een inspirerende Internationale Vrouwendag!

Werkgroep Geweld tegen Vrouwen
Op woensdag 25 maart vindt de eerste bijeenkomst van de werkgroep Geweld tegen Vrouwen plaats. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om zich aan te melden via het contactformulier op onze website. De bijeenkomst zal in het teken staan van het aankomende wetsvoorstel ter strafbaarstelling van seks tegen de wil, en de voorbereiding van een VVR-standpunt hierop. In de uitnodiging staan literatuursuggesties ter voorbereiding.
Plaats: kantoor Van Kempen CS Advocaten Amsterdam. Tijdstip: 18:30-20:30. Deelname gratis.

Aanbevelingen aan Nederland van expertcomité Verdrag van Istanbul
Op 20 januari j.l. publiceerde de Raad van Europa het NL-landenrapport van GREVIO, het Expertcomité dat toezicht houdt op de implementatie van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, ook wel Verdrag van Istanbul genoemd. Het rapport is zowel in het Engels als in de Nederlandse vertaling te vinden op de website van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag.
Recentelijk liet het ministerie van VWS een ‘Save the Date’ uitgaan gericht aan de organisaties die een bijdrage hebben geleverd aan de schaduwrapportages en het landenbezoek van GREVIO aan Nederland in februari 2019: 15 april a.s. ’s middags in Den Haag. De ministeries VWS, J&V en OCW willen vooral van gedachten wisselen over de aanbevelingen over het meer gendersensitief maken van de Nederlandse aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. De VVR zal er vertegenwoordigd zijn.

Werkgroep migratierecht
Tomris Mustafazade (coördinator van de werkgroep) berichtte: “Binnen de werkgroep migratierecht ligt de focus momenteel bij het leggen van een stevig fundament voor op de langere termijn door juiste leden te werven en te zorgen voor regelmaat in de vergaderingen.” Contact via het contactformulier.

Werkgroep sociaal en Europees recht
Op dit moment zijn er nog geen concrete ideeën voor een nieuwe bijeenkomst, maar het streven is om er nog voor de zomer vakantie wel een te doen plaatsvinden. Suggesties voor thema’s vanuit de leden zijn dan ook van harte welkom.

Proefprocessen Regeling dienstverlening aan huis in voorbereiding
Bij de VVR heeft zich een PGB-zorgverleenster gemeld die al bezwaar en beroep had aangetekend tegen een beslissing van het UWV, die geen werkloosheidsuitkering wil toekennen. Bij de publiek gefinancierde zorgverlening via een Persoonsgebonden Budget (PGB) wordt veel gebruik gemaakt van de Regeling Dienstverlening aan huis, waardoor de zorgverleners verstoken zijn van de meeste sociale rechten, als zij doorgaans op minder dan vier dagen in dienst van een particulier werken (zoals sociale zekerheid). Dat is in strijd met internationale verdragen en EU-regelgeving betoogden Leontine Bijleveld en Eva Cremers in: Een baan als alle andere?! De rechtspositie van huishoudelijk personeel. De PGB-zorgverleenster werkte ook op meer dan drie dagen en dacht wel verzekerd te zijn.
Samen met Bureau Clara Wichmann is de VVR aan het bezien hoe we de juridische expertise kunnen bundelen om deze principiële zaken tot een goed einde te brengen. Dat zal waarschijnlijk een langdurig traject het worden.

Coalitie studerende moeders
Een afvaardiging van de Coalitie Studerende Moeders heeft in maart een gesprek met minister van Engelshoven over de problematiek van de studerende ouders. De VVR neemt deel in de coalitie en wijdde in 2017 haar congres aan dit onderwerp. Na het gesprek wordt bezien hoe een vervolgtraject er uit kan zien. Wie daarvan op de hoogte wil blijven of mee wil denken kan zich melden via het contactformulier.

Internetconsultatie voorstel Wet Regulering sekswerk
Tot half december liep deze internetconsultatie, die maar liefst 250 openbare reacties opleverde. De VVR heeft een bijdrage ingezonden. Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag op de valreep eveneens.

Meerouderschap, meer persoonsgezag: meer of minder problemen?
Dit is de titel van het verslag van het VVR-congres over de aanbevelingen van de Commissie Herijking Ouderschap op 10 oktober 2019. De Commissie had aanbevolen om de wetgeving betreffende het ouderschap en het gezag aan te passen en meerouderschap en meerpersoonsgezag mogelijk te maken. Na een introductie van commissielid Wilma Eusman wisselden panelleden en aanwezigen van gedachten over de voorstellen. Voor meerouderschap leek meer draagvlak te zijn dan voor meerpersoonsgezag.

45 jaar NJCM: Onder populistisch vuur: Als zelfs de rechtsstaat niet meer vanzelfsprekend
Het lustrumcongres van de NJCM op 12 maart 2020 in Amsterdam staat in het teken van de politieke ontwikkelingen de afgelopen jaren die een bedreiging kunnen opleveren voor de democratische rechtsorde. Het maximum aantal deelnemers is inmiddels bereikt. U kunt zich nog wel opgeven voor de reservelijst.