Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 26 november 1999

Aangezien art. 1:377a BW bepaalt dat een kind en de niet met het gezagbelaste ouder recht hebben op omgang met elkaar, is er door de erkenning vanhet kind in beginsel sprake van… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Arnhem, 12 oktober 1999

Uit de relatie tussen verzoekster en verweerder, die nimmer hebbensamengewoond, is in 1990 een zoon geboren. De vader, verweerder, heeft hemniet erkend. De rechtbank neemt family-life… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 29 juli 1999

Afwijzing omgangsregeling. Vrouw is door de man mishandeld. Het hof overweegtdat uitgangspunt is dat de vader recht heeft op omgang, tenzij dit in strijdis met zwaarwegende belangen van… Lees verder

Instantie: Rechtbank Leeuwarden, 14 december 1998

De familiekamer van de rechtbank bepaalt dat er eerst drie begeleideproefcontacten komen tussen vader en zoon en dat afhankelijk van dezeproefcontacten gewerkt zal worden aan… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 29 september 1998

Verzoeker is gescheiden en vader van twee minderjarige kinderen die bij demoeder verblijven. Het oudste kind is bij de wederpartij in behandelinggeweest. De wens van verzoeker om bij de… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 5 juni 1998

Partijen hebben een relatie gehad. Uit deze relatie is een kind geboren. Devader heeft het kind niet erkend. Hij verzoekt een omgangsregeling vast testellen. Tussen de biologische vader… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 29 mei 1998

Verzoeker is gescheiden en vader van twee kinderen. Tussen verzoeker en zijnkinderen is, nadat door de wederpartij een onderzoek is uitgevoerd, door derechter geen omgangsregeling… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 29 mei 1998

Verzoeker is gescheiden en vader van twee kinderen. De wederpartij is doorhet Hof verzocht een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van eenomgangsregeling tussen verzoeker en… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 29 mei 1998

Verzoeker is gescheiden en vader van twee kinderen. De wederpartij vormt hetbevoegd gezag van de school waar verzoekers kinderen naar toe gaan. Dewederpartij geeft de ouders van de… Lees verder

Instantie: Hof Amsterdam, 7 mei 1998

De man verzoekt een omgangsregeling. De samenwoning tussen partijen heeftdrieënhalve maand geduurd. Op het moment van verbreken is de vrouw zwanger.Het hof neemt wel aan dat de man… Lees verder