Instantie: Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 7 oktober 1998

Vrouw, gedurende negentien jaar werkzaam als visfileerster, wordt op 1oktober 1992 ziek wegens een tenniselleboog en psychische klachten. Ingaande19 april 1996 wordt haar WAO/AAW… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Amsterdam, 15 juli 1998

Eiseressen zijn als stewardess in deeltijd werkzaam bij de KLM. Voorheenwaren zij werkzaam op basis van een standby -overeenkomst, in welkehoedanigheid zij een groot aantal vlieguren… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 11 juni 1998

Verzoekster is van Sloveense afkomst en heeft de Sloveense nationaliteit. Dewederpartij houdt zich bezig met omscholing en plaatsing in functies in deautomatisering van werkloze HBO-ers… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 8 juni 1998

Verzoekster werd vanwege haar plaats op de afvloeiingslijst met ontslagbedreigd. Voor de vaststelling van de afvloeiingsvolgorde hanteert dewederpartij, verzoeksters werkgever, het… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 8 juni 1998

Verzoekster is van een voltijd- naar een deeltijddienstverband overgegaan.Doordat de omvang van pensioenopbouw afhankelijk is van de huidige omvang vande dienstbetrekking bouwt zij… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 18 mei 1998

Verzoekster meent dat het FWG-systeem indirect onderscheid maakt op grond vangeslacht, omdat door de toepassing van het systeem functies waarin met namevrouwen werkzaam zijn, lager… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 14 april 1998

Verzoeker is van Iraakse afkomst en heeft de Nederlandse nationaliteit.Verzoeker stuurde een open sollicitatie aan de wederpartij om in aanmerkingte komen voor de functie van… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 16 maart 1998

Een werkneemster in een duo-baan kon geen gehoor geven aan het verzoekvan haar werkgever om extra te komen werken. Zij kon geen opvang regelenvoor haar zieke kind. Wegens een verstoorde… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 13 maart 1998

Een vrouw kon als typiste/secretaresse bij een bedrijf niet deelnemen aande pensioenregeling. De Commissie stelt op grond van de jurisprudentievan Hof van Justitie van de EG vast dat… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 16 februari 1998

Een vrouw solliciteerde op een interne vacature. Zij werd afgewezen voorde functie omdat haar partner reeds bij het bederijf werkzaam is. De vrouwis van mening dat het bedrijf hiermee… Lees verder