Instantie: Centrale Raad van Beroep, 6 november 2002

In Bijlage VI van EG-Verordening 1408/71 is een regeling opgenomen die voorziet in de mogelijkheid van vrijwillige verzekering voor de Aow/Anw van de huwelijkspartner van een werknemer die… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 13 augustus 2002

De vakbond en de Acht Mei beweging dienen ieder twee verzoeken in bij de Cgb met betrekking tot de vraag of het Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen dan wel de RK Bisschoppenconferentie… Lees verder

Instantie: Rechtbank Utrecht, 5 juni 2002

Weduwe ontvangt geen nabestaandenpensioen nu het pensioenfonds daarvoor een notarieel samenlevingscontract vereist. Dit contract was in concept opgemaakt, maar nog niet in definitieve vorm… Lees verder

Instantie: Europees Hof voor de rechten van de mens, 4 juni 2002

Echtgenoot van klaagster ontving met ingang van 1 augustus 1984 een Aow-uitkering, waarbij op grond van het toenmalige art. 10 Aow een korting van 38% was toegepast. De reden daarvoor was dat… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 19 maart 2002

De zaak betreft een klacht van een mannelijke ambtenaar bij het ministerievan Landbouw over de kinderopvangregeling van het ministerie. Deze bepaaltdat kinderopvang in principe… Lees verder

Instantie: Rechtbank Rotterdam, 25 oktober 2001

Een werknemer die 52 weken arbeidsongeschikt is, kan aanspraak maken op een Wao-uitkering. Uit Richtlijn 76/207/EEG en de uitleg die het Hof van Justitie daaraan heeft gegeven in o.a. het… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 4 oktober 2001

Werkneemster is op 1 juli 1995 voor de duur van zes maanden bij werkgever indienst gekomen. In augustus 1995 heeft zij meegedeeld dat zij zwanger was endat de bevalling begin november… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Apeldoorn, 3 oktober 2001

Samenloop zwangerschapsverlof en schoolvakantie. Het RechtspositiebesluitOnderwijspersoneel (RpbO) bepaalt dat een werknemer alleen vakantie geniettijdens de schoolvakanties. Anders dan… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 29 augustus 2001

Eiseres heeft een lager pensioen gekregen dan zij gekregen zou hebben als zijeen man was geweest, dit omdat het pensioenreglement dat gold ten tijde vanhaar indiensttreding in 1972… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 19 juli 2001

Verzoekster heeft via haar werkgever een vrijwillige Wao-hiaatverzekeringafgesloten. Zij betaalt echter een veel hogere premie dan haar mannelijkecollega's. Vaststaat dat de… Lees verder