Instantie: Kantonrechter ‘s-Gravenhage, 26 augustus 1998

Werknemer, leraar, verzoekt gedeeltelijke ontbinding van zijnarbeidsovereenkomst omdat hij drie dagen per week wil werken om mede voorzijn drie kinderen te kunnen zorgen. Hij heeft een… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Amsterdam, 15 juli 1998

Eiseressen zijn als stewardess in deeltijd werkzaam bij de KLM. Voorheenwaren zij werkzaam op basis van een standby -overeenkomst, in welkehoedanigheid zij een groot aantal vlieguren… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 17 juni 1998

Artikel 119 EG-Verdrag en richtlijn 75/117/EEG van de Raad van 10 februari1975 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wetgevingen derlidstaten inzake de toepassing van het… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 8 juni 1998

Verzoekster is van een voltijd- naar een deeltijddienstverband overgegaan.Doordat de omvang van pensioenopbouw afhankelijk is van de huidige omvang vande dienstbetrekking bouwt zij… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Rotterdam, 2 juni 1998

De werkneemster werkt in deeltijd in de ziekenhuisapotheek. De werkgever wildat de werkneemster meer uren gaat werken omdat de andere werkneemstersaangeven dat de werkdruk te hoog… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 25 mei 1998

Verzoekster heeft ontslag genomen naar aanleiding van de (voor haarnegatieve) gang van zaken rond haar zwangerschapsverlof en ouderschapsverlofen de weigering van de wederpartij om in… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 12 mei 1998

Verzoeker is de ondernemingsraad van de wederpartij, die een regeling toepastdie bepaalt dat een ambtenaar die op verzoek van het diensthoofd eenE.H.B.O.-cursus volgt, daarvoor extra… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 28 april 1998

Verzoekster werkte van 16 november 1970 tot 17 maart 1973 en van 9 september1974 tot 1 juli 1978 bij de wederpartij. Deeltijdwerkers werden vandeelneming aan het geldende… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 28 april 1998

Verzoekster was van 16 november 1970 tot 17 maart 1973 en van 9 september1974 tot 1 juli 1978 in deeltijd werkzaam. Tijdens haar dienstverband goldeen pensioenregeling die door de… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 14 april 1998

Verzoeker, een ondernemingsraad, is van mening dat de wederpartij onderscheidmaakt naar arbeidsduur door in de vergoedingsregeling van haaropleidingsbeleidsplan te bepalen dat het… Lees verder