Nieuwsbrief oktober 2022

10 november: VVR-congres Juridische Perspectieven op abortuskwesties
Nu Nadine Ridder bereid is gevonden om als middagvoorzitter op te treden is het programma van het VVR-congres in Utrecht rond. Twee kwesties zullen besproken worden: abortus en het wetboek van strafrecht in Nederland. Na de theepauze gaat het over demonstraties bij abortusklinieken: botsing van grondrechten?
Bij elk van de kwesties zullen drie sprekers of coreferenten een korte inleiding houden (10 à 15 minuten). Daarna kunnen ze op elkaar reageren en volgen vragen uit en discussie met de zaal.
Aanvang 14 uur (inloop 13.30 uur). Zie de verenigingswebsite voor het hele programma. Deelname is gratis voor VVR-leden. U moet zich wel opgeven. Een week voor het congres krijgen deelnemers een aantal links naar achtergrondinformatie over beide kwesties.
Het zou fijn zijn al u in uw eigen kring bekendheid zou willen geven aan het congres dat een uiterst actueel onderwerp heeft. Ook niet-leden zijn van harte welkom! Zij betalen een kleine bijdrage voor de kosten (€ 25, studenten € 10), die wordt kwijtgescholden als ze lid worden van de VVR.

10 november: 19de Algemene Ledenvergadering
Voorafgaande aan het congres vindt de 19de Algemene Ledenvergadering plaats. In deze locatie als het Congres: Kaffeetaria Saffierlaan 10 Utrecht. Tijd: 12.30 – 13.30 uur. Het bestuur hoopt digitale deelname van leden die niet naar Utrecht willen of kunnen komen mogelijk te maken. Geeft u dan dat even door bij aanmelding?
Vooraf is een broodje beschikbaar. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar u moet zich wel tijdig vóór 1 november hiervoor aanmelden, anders zijn er te weinig broodjes.
De vergaderstukken worden een dezer dagen naar de leden verzonden. Plaatsing op het verenigingsdeel van de website volgt later.

Wetsvoorstel seksuele misdrijven naar de Tweede Kamer
Vlak voor het sluiten van deze nieuwsbrief werd bekend dat minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius het wetsvoorstel seksele misdrijven naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Bij de internet consultatie in 2021 heeft de VVR een korte reactie ingestuurd. De werkgroep geweld tegen vrouwen zal bezien of het wetsvoorstel aanleiding geeft tot een brief aan de Tweede Kamer, eventueel samen met andere organisaties. Wie mee wil denken kan zich bij de werkgroep melden.

Discriminatie gehandhaafd in wetsvoorstel dubbele geslachtsnaam
Het amendement van Groen Links en PvdA om de discriminerende vangnetbepaling uit het wetsvoorstel te halen heeft het in de Tweede Kamer niet gehaald. De beloofde brief van Minister Weerwind over de Concluding Observations van CEDAW op terrein van het naamrecht kwam op 12 september. De inhoud overtuigt experts niet, maar voor de meeste Tweede Kamerleden was het voldoende. Het wetsontwerp is op 15 september aanvaard. Wordt vervolgd in de Eerste Kamer. De tijdelijke werkgroep naamrecht van de VVR heeft de leden van de vaste commissie snel een brief geschreven. Daarin geeft de werkgroep namens de VVR de Leden van de Commissie in overweging om als bewaakster van rechtsstatelijke normen en wetgevingskwaliteit aan te dringen op een novelle. Op 1 november sluit het verslag.

Overhandiging Eindelijk ’n uitkering! Met dank aan het VN-Vrouwenverdrag
Op  6 oktober nam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip het eerste exemplaar in ontvangst van de gedrukte versie van Eindelijk ’n uitkering! Met dank aan het VN-Vrouwenverdrag. Het boek is het verhaal van 15 jaar procederen, actie en lobby voor de uitkeringsrechten van zwangere zelfstandigen. “Vier voorgangers van de minister hebben zich met dit dossier bemoeid, maar geen van hen heeft zich ooit met een gedupeerde zwangere zelfstandige verstaan”, aldus auteur Leontine Bijleveld. Haar directe voorganger Koolmees heeft evenmin als zijn voorganger Asscher de sportiviteit gehad om de vrouwen die gelijk kregen van de Centrale Raad van Beroep in 2017 te feliciteren. “Die vrouwen hebben de moed gehad om door te procederen, in eerste instantie juist voor hun collega’s in dezelfde omstandigheden. Zie de interviews in het boek.”
De VVR had de minister gevraagd om te reflecteren op de lessen die SZW zelf getrokken had. Dat deed de minister niet. Zij vertelde destijds ook kinderen te hebben gekregen én een uitkering, maar oud-collega’s, zzp’ers niet. “Dank voor uw inzet, namens mijn vriendinnen.” Van Gennip deed geen verdere toezegging, maar zei open te staan voor signaleringen over waar wetgeving schuurt met het VN-Vrouwenverdrag, zeker in relatie tot zwangerschap

Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV, nam daar het tweede exemplaar in ontvangst. De FNV was aan het begin en aan het eind bij de procedures betrokken.
Leontine Bijleveld: “Hiermee geeft de Vereniging voor Vrouw en Recht jou als vertegenwoordiger van de grootste organisatie van werkenden een belangrijke boodschap mee: het VN-Vrouwenverdrag geeft vrouwen echt rechten. Maar je moet er wel een beroep op doen.”
“Ik ben enorm blij dat het boek er is. Terecht dat jullie hier trots op zijn.” Jong schetste hoe de FNV het Vrouwenverdrag als leidraad neemt voor eigen beleid en beleidsbeïnvloeding. Dat het op individueel niveau zo’n impact kan hebben, had ze zich niet gerealiseerd en misschien geldt dat ook wel voor procesjuristen en andere individuele belangenbehartigers bij de FNV. Daarom gaat ze graag in gesprek over het organiseren van een workshop voor de juridisch medewerkers en advocaten. “Hoe dan ook krijgen ze de digitale versie van het boek allemaal aangereikt. We plaatsen het op de website van de FNV.”

Bijleveld stond nog even stil bij twee jaar geleden onverwacht overleden co-auteur Mac Vijn.
Ze heeft het boek aan haar opgedragen. “We missen haar.” Dat geldt eens te meer voor haar bij de overhandiging aanwezige dierbaren. “Met jullie én het boek is Mac, oma Mac, vandaag ook een beetje bij ons”. Betrokkenen gingen met de Minister, Kitty Jong en de auteur op de foto.

Foto’s van Thierry Erkens, SZW

Op 10 oktober volgde een tweede presentatie in de LawHub van de Rechtenfaculteit van de UvA. Hoogleraren sociaal recht Gerrard Boot (Leiden) en Frans Pennings (Utrecht) namen deel aan het panel dat voorgezeten werd door Anja Eleveld, coördinator van de werkgroep Sociaal en Europees Recht. Leontine Bijleveld trapte af met een korte samenvatting en de conclusies van het boek en besprak daarna twee voorbeelden, waar het behaalde resultaat op door werkte of zou moeten werken. Programma en stellingen 10 oktober 2022 Boot en Pennings complimenteerden de auteur met boek én het klinkende resultaat – de rechtstreekse werking van art. 11 lid 2 aanhef en onder b. Duidelijk was dat alleen met bundeling van krachten zo’n lange periode overbrugd kan worden. De geanimeerde discussie met het kleine publiek bood een aantal aanknopingspunten voor vervolgactiviteiten die door de VVR-werkgroep opgepakt kunnen worden. Desgevraagd zei Pennings toe zich sterk te maken voor bespreking van het boek in TRA (Tijdschrift Recht en Arbeid).