Instantie: Kantonrechter Heerlen, 6 juli 2005

Instantie

Kantonrechter Heerlen

Samenvatting

Kostwinnersfranchise geen ongelijke behandeling m/v
 

Waarom is de uitspraak interessant? Omdat wordt geoordeeld dat het toepassen van dezelfde franchise bij de berekening van het aanvullend pensioen bij kostwinners en bij tweeverdieners geen onderscheid naar geslacht oplevert, terwijl een kostwinner een hogere AOW-uitkering krijgt dan tweeverdieners elk afzonderlijk krijgen, dit in afwijking van het oordeel van de CGB over de materie (CGB 2004-34)

 

LJN: AT8795,Sector kanton Rechtbank Maastricht, 171590 CV EXPL 04-5956

 

Volledige tekst

Eiseres en haar partner genieten beiden inkomsten uit arbeid. Bij de opbouw van het pensioen van eiseres wordt een deel van het inkomen buiten beschouwing gelaten als zijnde de AOW-franchise. Tweeverdieners, zoals eiseres en haar partner, hebben elk recht op een AOW-uitkering van 50% van het minimumloon. De uitkering voor alleenstaanden is 70%. De franchise voor tweeverdieners was bij het ABP tot aan 1 januari 2004 niet lager dan die van kostwinners, dit hoewel zij wel een lagere AOW-uitkering krijgen. Eiseres stelt dat daardoor indirect onderscheid naar geslacht wordt gemaakt. De CGB is, in een andere zaak, tot ditzelfde oordeel gekomen.

 

De kantonrechter is van mening dat geen sprake is van ongelijke behandeling van gelijke gevallen. Het aanvullend pensioen van elk der tweeverdieners afzonderlijk is gelijk aan dat van de kostwinner. Bij tweeverdieners kan een gat worden geconstateerd als hun aanvullende pensioenen en hun AOW-uitkeringen bij elkaar worden opgeteld. Dit gat is er niet bij kostwinners als zijn aanvullend pensioen, zijn AOW-uitkering en de AOW-uitkering van zijn niet-verdienende partner bij elkaar worden opgeteld. De Wet gelijke behandeling heeft volgens de rechter echter geen betrekking op onderscheid tussen gezinnen/samenwonenden, maar alleen op onderscheid tussen personen. De AOW-uitkering van de niet-verdienende partner van een kostwinner kan niet aan hem worden toegerekend. Gebeurt dat niet, dan bedraagt het pensioen van een alleenverdienende kostwinner evenveel als dat van één persoon in een tweeverdieners-relatie.

Rechters

Mr. Veugelers