Brief aan de vaste Kamercommissie voor Justitie over het voornemen tot stopzetting van de subsidie aan het Clara Wichmann Instituut

Brief aan de vaste Kamercommissie voor Justitie over het voornemen tot stopzetting van de subsidie aan het Clara Wichmann Instituut

Aan de vaste Kamercommissie van Justitie

Betreft: voornemen stopzetting subsidie CLWI

Amsterdam, 21 oktober 2003

Geachte Commissie,

Het voornemen van Minister Donner om de subsidie aan het CLWI te beëindigen is niet terug te vinden in de toelichting op de Justitiebegroting 2004. Na een in algemene termen gevatte waarschuwing voor mogelijke korting op de subsidie dd. 26 juni jl., ontvingen wij hiervan eerst op 23 september jl. bericht.

Beëindiging van de subsidie betekent sluiting van het CLWI.
De minister wijst weliswaar op mogelijke subsidiëring van de kant van de minister van SZW (Coördinatie Emancipatiebeleid), maar deze kent alleen subsidies toe voor concrete activiteiten met een maximum van 75.000 euro.
Hij wijst voorts op de mogelijkheid om nieuwe subsidiënten aan te trekken respectievelijk door fondswerving de financiële basis voor het CLWI te versterken. Echter, nog in zijn brief van 27 oktober 2001 stelde de Staatssecretaris van Justitie, overtuigd te zijn geraakt dat het zoeken daarnaar een aparte inzet vergt en kende hij daarom structureel een extra subsidie toe (1). In de afgelopen periode is overigens gebleken dat dit ondanks gerichte acties geen substantiële bijdragen oplevert.

De minister wil de subsidie aan het CLWI in 2 jaar afbouwen: per 2004 met een korting van 33%, en per 2005 een korting van 66,7%.
Wij hebben berekend dat dit feitelijk sluiting per 1 juli a.s. betekent. De dan resterende gelden in 2004 en 2005 zijn namelijk nodig om de liquidatie te realiseren en de afvloeiingsregelingen van het personeel te betalen.

De dreigende sluiting van het CLWI heeft in juridische kringen en daarbuiten verontwaardiging gewekt. Het CLWI is in Nederland het enige expertisecentrum gender en recht. Het vormt de spreekwoordelijke spin in het web van onderzoeks- en expertisenetwerken op velerlei terreinen van gender en recht. Het agendeert in juridische én in beleidskringen belangrijke gender-gevoelige onderwerpen, en brengt daar zonodig deskundig commentaar over uit. Het wegvallen van het CLWI zou ook het einde van veel netwerken betekenen, en ook van onafhankelijke juridische genderexpertise bij actuele en nieuwe beleidsthema"s.

Daarnaast zou het een enorme kapitaalvernietiging betekenen een instituut weg te bezuinigen, dat met relatief weinig middelen maximaal resultaat weet te boeken op het gebied van verbetering van de rechtspositie van vrouwen in Nederland.

Wij bieden u hierbij een petitie aan, die door ruim 800 personen en instituties is ondertekend. De Commissie Gelijke Behandeling heeft bij aparte brief aan de minister van Justitie haar bezorgheid over de dreigende sluiting van het CLWI uitgesproken en gepleit voor handhaving van het instituut.

Bestuur en bureau beraden zich nu over de ontstane situatie.
We vinden allereerst dat korting op, laat staan beëindiging van de subsidie van het enige instituut in Nederland op het gebied van gender en recht niet aan de orde zou moeten zijn. Het emancipatieproces is zeker voortgeschreden. Er dienen zich echter, zoals dagelijks blijkt, steeds weer nieuwe vragen aan rond de veranderende positie van vrouwen en mannen, zeker bij kwetsbare groepen als de allochtone vrouwen.
We beseffen intussen, dat het financieel gezien moeilijke tijden zijn, die ook het snijden in subsidies onvermijdelijk lijken te maken.
De motivatie echter van de minister om de subsidie in z"n geheel te beëindigen, namelijk dat gender en recht in mindere mate tot de kerntaken van zijn ministerie behoren, is nauwelijks overtuigend. Ook hij is immers, ingevolge het kabinetsstandpunt Gendermainstreaming (2001), gehouden om op alle beleidsterreinen, ook bij het subsidiebeleid, het genderperspectief te verankeren en te integreren. Zijn verwijzingen naar andere financiële bronnen lijken ongefundeerd, en staan op gespannen voet met eerder getrokken conclusies.

Wij verzoeken u om bij de komende behandeling van de Justitiebegroting 2004 met name op het volgende in te gaan:
– De motivering voor het voorgenomen besluit tot stopzetting van de
subsidie aan het CLWI. Deze is ons inziens ontoereikend, en miskent dat dit sluiting van het CLWI betekent.
– De mogelijkheid van opschorting van het besluit tot beëindiging van de subsidie, teneinde eerst nader overleg te doen plaatsvinden tussen het CLWI en het ministerie van Justitie. Dit overleg zou betrekking kunnen hebben op:
o Mogelijkheden én onmogelijkheden voor andere financiering op middellange termijn.
o Mogelijkheden én onmogelijkheden van voortzetting van het CLWI in de huidige danwel in een andere opzet.
o Mogelijkheden van financiële garanties voor opdrachtprojecten voor het CLWI

Alvorens nader te besluiten zou de minister uw Kamer verslag kunnen doen van zijn bevindingen.

Tenslotte: wij zijn in het bijzonder bezorgd over de voorgenomen korting per 1 januari 2004 met 33%. Het budget wordt in instituten als de onze grotendeels besteed aan huisvesting en personeel. Aangezien op huisvesting wegens lopen

de contracten niet kan worden bezuinigd, zou deze korting op korte termijn ontslag van de helft van het personeel betekenen. In feite komt het CLWI dan al direct in een liquidatieproces. Graag voeren wij hierover nader overleg met u.

Wij hopen van harte dat u aan ons verzoek gehoor wilt geven.

Namens het bureau en het bestuur,
mr Carien Evenhuis, voorzitter a.i.

c.c.:
de minister van Justitie
de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie
de minister van SZW (Coördinatie Emancipatiebeleid)

Bijlagen:

 • petitie + aanbiedingsbrief + lijst met ondertekenaars
 • persbericht
 • "Vrouwen in Nederland: goed geregeld? ". Een greep uit actuele, inhoudelijke vrouw-en-recht onderwerpen, waar het CLWI zich momenteel mee bezig houdt
 • brief van de Staatssecretaris van Justitie d.d. 26-10-2001
 • brief van de Minister van Justitie d.d. 23-09-2003
 • "Gender en Recht anno 2003″. Commentaar d.d. 9 oktober 2003 van het Clara Wichmann Instituut op de begroting van het ministerie van Justitie voor het jaar 2003-2004.

1) Uit deze brief: “Voor deze beslissing is redengevend dat in het recente kabinetsstandpunt inzake gender mainstreaming aan instellingen als het Clara Wichmann Instituut expliciet een rol is toebedacht, die ten opzichte van een groter aantal actoren dan in het verleden moet worden vervuld. Mijn eerdere besluit berustte op de verwachting dat het Clara Wichmann Instituut voor de in dit kader te verrichten activiteiten aanvullende middelen (projectsubsidies e.d.) van derden kan werven. U heeft mij er echter van overtuigd dat dit zich met incidentele middelen bezwaarlijk laat realiseren en dat hiertoe een versterking van de kern van de vaste formatie is aangewezen.”

De meeste bijlagen bij deze brief staan op deze website.

Zie voor meer informatie:

 • de petitie

 • het persbericht

 • Vrouwen in Nederland: goed geregeld? Een greep uit actuele, inhoudelijke vrouw-en-recht-onderwerpen waar het CLWI zich mee bezighoudt.

 • brief van de Staatssecretaris van Justitie d.d. 26 oktober 2001

 • brief van de minister van Justitie d.d. 23 september 2003

 • “Gender en Recht anno 2003". Commentaar d.d. 9 oktober 2003 van het Clara Wichmann Instituut op de begroting van het ministerie van Justitie voor het jaar 2003-2004 (Word-document)