Brief aan de kabinetsinformateurs en CDA- en VVD-leiders Balkenende en Zalm over coalitiebesprekingen met de SGP

Brief aan kabinetsinformateurs en CDA- en VVD-leiders Zalm en Balkenende over coalitiebesprekingen met SGP

Aan:

mr. R.J. Hoekstra
mr. F. Korthals Altes
mr. dr. J.P. Balkenende
G. Zalm

Amsterdam, 28 april 2003

Geachte heren,

Met stijgende bezorgdheid neemt het Clara Wichmann Instituut kennis van de voortschrijdende gesprekken die u heeft met de Staatkundig Gereformeerde partij (SGP) over mogelijke deelname van die partij aan een te vormen coalitie. Wij roepen u op de besprekingen met de SGP onmiddellijk te staken.

Zoals bekend hanteert de SGP het uitgangspunt dat het vrouwenkiesrecht in strijd is met de roeping van de vrouw. De SGP sluit vrouwen uit van het passieve kiesrecht. Voor het actieve kiesrecht is de partij -waarschijnlijk vanuit een pragmatisch eigenbelang- bereid een uitzondering te maken: de vrouw zij in haar eigen consciëntie overtuigd of zij haar stem kan uitbrengen met inachtneming van de haar door God gegeven plaats.
Daarnaast sluit de SGP vrouwen uit van het volwaardig lidmaatschap van de partij.

Ten aanzien van dat laatste punt heeft het toezichthoudend comité bij het VN-Vrouwenverdrag in 2001 geoordeeld dat dit in strijd is met het genoemde verdrag.
Genoemde uitgangspunten en uitsluitingen van vrouwen door de SGP zijn ook in strijd met andere mensenrechtenverdragen, en met de Nederlandse Grondwet, die in artikel 1 discriminatie op grond van (onder meer) geslacht verbiedt.
Naar onze overtuiging kan een partij die de grondrechten, zoals neergelegd in de grondwet en internationale mensenrechtenverdragen, niet respecteert, niet op enigerlei wijze deelnemen aan de regering van het land.
Met een partij die dergelijke standpunten aanhangt en uitsluitingen toepast, zou niet eens over regeringsdeelname gesproken mogen worden.
Het "vrouwenstandpunt" van de SGP is ons inziens geen onderwerp waarover onderhandeld kan worden in het kader van coalitie-besprekingen. Het wijzigen van dit standpunt en het beëindigden van de discriminatie van vrouwen moet als voorwaarde gesteld worden voor het voeren van (verdere) besprekingen met deze partij.

Wij roepen u, als informateurs en politiek leiders van de twee grootste beoogde coalitie-partners, dan ook op om publiekelijk positie te kiezen en duidelijk te maken dat het standpunt van de SGP over het vrouwenkiesrecht en de uitsluiting van vrouwen door de SGP onacceptabel is, en verdere bespreking met deze partij over mogelijke regeringsdeelname in de weg staat.

Met vriendelijke groet,

mr. drs. Margreet de Boer
directeur Clara Wichmann instituut