Brief aan Tweede Kamer over spreekrecht voor slachtoffers

Brief aan Eerste Kamer over het initiatiefwetsvoorstel ‘Spreekrecht voor slachtoffers’

Aan de leden van de Vaste Commissie voor Justitie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Amsterdam, 28 maart 2003

Geachte dames en heren,

Inmiddels ligt het initiatiefwetsvoorstel ‘Spreekrecht voor slachtoffers’ ter behandeling bij u. Naar ik heb begrepen heeft een eerste mondelinge behandeling reeds plaats gevonden.

Het Clara Wichmann Instituut heeft ter gelegenheid van de behandeling in de Tweede Kamer in september 2002 commentaar geleverd. Een kopie van de betreffende brief voeg ik bij.
Naar ons idee zijn de door ons aangedragen punten bij de behandeling in de Tweede Kamer onvoldoende aan bod gekomen. Met name de suggestie om de voeging als benadeelde partij open te stellen voor nabestaanden (in het licht van de vergoeding van affectieschade) is niet besproken. Naar ons idee geeft de mogelijkheid de vordering als benadeelde partij toe te lichten voldoende kansen om de gevolgen van het strafbare feit voor het slachtoffer te belichten, zonder dat daarmee nieuwe -ook voor het slachtoffer belastende- procedures in het leven geroepen hoeven worden.

Ik verzoek u dit punt in uw verdere beraadslaging en oordeelsvorming te betrekken.

Met vriendelijke groet,

Margreet de Boer
directeur Clara Wichmann Instituut

Voor meer informatie, zie de brief aan de Tweede Kamer over spreekrecht van slachtoffers. d.d. 10 september 2002