Nieuwsbrief oktober 2023

Donderdagochtend 16 november 2023 – VVR congres over Femicide
Femicide wordt in Nederland doorgaans als synoniem gebruikt voor het doden van een vrouw door haar (ex-) partner). De VVR heeft de indruk dat in de berichtgeving en in de discussie over dit onderwerp de rol van dwingende controle (coercive control) bij femicide onderbelicht blijft. Terwijl het beter onderkennen en bestrijden van deze vorm van gendergerelateerd geweld cruciaal is voor het verminderen van het aantal moorden op vrouwen door hun (ex-)partner. De VVR wil op het congres femicide nadrukkelijk in de context van dwingende controle behandelen, met als doel om kennis over zowel femicide als coercive control te vergroten.

Sprekers zijn emeritus hoogleraar gendergerelateerd geweld Renée Römkens, officieren van justitie Berte van Heemst en Judith van Schoonderwoerd den Bezemer-Wolters, hoogleraar forensische geneeskunde Wilma Duijst en familierechtadvocaat Ine Avontuur. In het afsluitende panel gaan zij onder leiding van dagvoorzitter mr. drs. Margreet de Boer met elkaar in gesprek. Ook Nelleke Westerveld (senior projectleider sociale veiligheid bij Movisie) neemt deel aan dit panel.
Het programma vindt u hier.
Het congres wordt gehouden in de Vredenburgzaal van Kaffeetaria in Utrecht (Saffierlaan 10). De locatie is goed bereikbaar met zowel openbaar vervoer als per auto. Het congres begint om 10.00 uur en duurt tot 13 uur, met na afloop gelegenheid tot lunch voor wie zich daarvoor heeft aangemeld. Inloop vanaf 9.30 uur.
Deelname is gratis voor VVR-leden net als de lunch. Wie lid wordt kan eveneens gratis deelnemen. Aanmelden is noodzakelijk in verband met beperkte plaatsruimte; dat kan via het contactformulier op vrouwenrecht.nl.

Algemene Ledenvergadering donderdagmiddag 16 november 2023
Na het congres en de lunch vindt de ALV van de VVR plaats. Aanvang 13.45 uur.
De agenda en andere vergaderstukken zullen half oktober naar de leden gestuurd worden. De concept jaarrekening 2022 is, vanwege de ANBI-verplichtingen, al op de website geplaatst.
Leden die zich willen aanmelden als bestuurslid kunnen contact opnemen met de voorzitter. Ook een aspirant bestuurslidmaatschap of snuffelstage behoort tot de mogelijkheden.

Minister Weerwind gaat schriftelijk reageren op kritisch artikel VVR-leden
Tijdens het debat van de vaste Kamercommissie Justitie over femicide van 27 september jl. heeft demissionair minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind toegezegd dat hij schriftelijk gaat reageren op het kritische artikel van VVR-leden Ariane Hendriks en Ingrid Vledder over het reflectierapport dat de jeugdrechters hebben gepubliceerd naar aanleiding van de toeslagenaffaire. SP Tweede Kamerlid Nicole Temmink had in het debat naar dit artikel verwezen en de minister gevraagd om te reflecteren op de zorgen en aanbevelingen in dit artikel. Hendriks en Vledder pleiten er bijvoorbeeld voor om op grond van de internationale standaarden (waaronder het Verdrag van Istanbul) een toetsingskader te ontwikkelen waarin de rechten en veiligheid van ouders en kinderen een nadrukkelijk punt van afweging zijn bij beslissingen omtrent gezag en omgang.

Vrije Keuze Coalitie
Medische, juridische en maatschappelijke organisaties en experts hebben zich verenigd in de Vrije Keuze Coalitie om gezamenlijk de kwaliteit en toegankelijkheid van abortuszorg in Nederland te beschermen. De Vereniging van Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’ heeft zich ook aangesloten bij de coalitie.
Op international safe abortion day op 28 september vond de eerste actie van de Vrije Keuze Coalitie plaats, waarbij er in Den Haag het gesprek aan werd gegaan met meerdere politici en art. 296 WvS met stickers voorzien werd van de noodzakelijke veiligheidswaarschuwing.
Ook werd de eerste stap gezet in onlinecampagne. Leden die zich ook als individu willen aansluiten kunnen zich melden op de website van de Vrije Keuze Coalitie.

Herziene Handreiking zwangerschap en werk
In september publiceerde de Stichting van de Arbeid de herziene en uitgebreide Handreiking zwangerschap en werk. De herziening was mede geïnspireerd door de digitale bijeenkomst arbeidsongeschiktheid en zwangerschap die de werkgroep sociaal en Europees recht op 9 maart jl. organiseerde. Leden van de werkgroep hadden de Stichting van de Arbeid suggesties ter verbetering aangereikt.

Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag 2.0
Op 18 september j.l. namen verschillende bestuursleden deel aan de expertmeeting die het Netwerk VN-Vrouwenverdrag organiseerde om onderwerpen te verzamelen voor schaduwrapportage 2.0. Afgelopen zomer maakte het CEDAW-comité bekend dat bespreking van de Nederlandse regeringsrapportage, de zogenaamde constructive dialogue tussen CEDAW en de regering, staat gepland voor sessie 89 (september/oktober 2024). Het Netwerk had besloten wel alvast een start te maken met het vervolg van het schaduwproces en de tekst zo nodig nog voor komende zomer te actualiseren.
Als het aan de VVR ligt moet in 2.0 in ieder geval aan de orde komen dat het feit dat en de wijze waarop de regering de verplichtingen voortvloeiend uit het VN-Vrouwenverdrag en andere internationale verdragen bagatelliseert onacceptabel is. Zelfs waar directe of indirecte (d.w.z. andere landen betreffende) jurisprudentie die verplichtingen bevestigt, volhardt de regering in kronkelredeneringen en halve waarheden, zowel tegenover CEDAW als tegenover het parlement. Recente voorbeelden te over: het laten voortbestaan van discriminatie in het naamrecht, het niet strafbaar willen stellen van dwingende controle als vorm van huiselijk geweld (de verplichting in art.33 Verdrag van Istanbul ten spijt), de onvolledige samenvatting van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de uitkeringsrechten van zwangere zelfstandigen.