Brief aan commissie V&J van de Tweede Kamer over wenselijkheid strafbaarstelling psychisch geweld, januari 2023

Ter gelegenheid van een commissiedebat met Minister Weerwind over strafrechtelijke onderwerpen schreef de VVR een brief aan de leden van de vaste commissie V&J met een pleidooi om het patroon van gedragingen dat bekend staat als ‘dwingende controle’ (Eng. coercive control) strafbaar te stellen:

De VVR onderschrijft de inbreng die het College voor de Rechten van de Mens (hierna:
het College) op 20 januari jl. aan de commissie zond. De VVR is met het College van
mening dat Nederland op dit moment niet voldoet aan de vereisten van artikel 33 van
het Verdrag van Istanbul en dat een strafbaarstelling van psychisch geweld daarvoor de
meest passende remedie is.
De VVR wijst er bovendien op dat zelfs al van een voornemen tot strafbaarstelling van dwingende
controle een signaal uit gaat naar rechters, advocaten en andere stakeholders in het personen- en familierecht. Zij zullen deze vorm van huiselijk geweld serieus moeten nemen.

De brief in PDF: Brief aan cie V&J van TK over strafbaarstelling psychischgeweld_31 januari 2023