VVR bijdrage aan internet consultatie Wet deelgezag

Aan de minister voor Rechtsbescherming, de heer S. Dekker
Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw I. van Engelshoven

Leiden, 20 mei 2020

Geachte heer Dekker, geachte mevrouw van Engelshoven,

Vorig jaar oktober wijdde de Vereniging voor Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’ haar congres aan nieuwe vormen van ouderschap, de aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap en de plannen van het kabinet, zoals verwoord in uw brief aan het parlement van 12 juli 2019.

Over de voorstellen van de Staatscommissie vond een levendige discussie plaats tussen voor- en tegenstanders van de ene of de andere aanbeveling van de Staatscommissie. We hebben echter bij niemand enig enthousiasme kunnen bespeuren voor het in het kabinetsstandpunt verwoorde voornemen om bij wet een vorm van deelgezag mogelijk te maken. Een constructie waarbij een beroep op de rechter is uitgesloten lijkt de VVR helemaal bizar.
Op basis daarvan zegt de VVR: beter nu afzien van deze noviteit in het familierecht.

De VVR gaat er echter van uit dat het onderwerp meegenomen zal worden in de voor de zomer 2020 te vervaardigen notitie over de wijze waarop knelpunten voor een regeling over meerouderschap worden weggenomen, waarom de kamer met een breed ondersteunde motie heeft verzocht. Daarin zou ook besproken kunnen worden of de suggestie die op het VVR-congres is gedaan om meerouderschap wel mogelijk te maken, en tegelijkertijd  (in ieder geval vooralsnog) af te zien van meerpersoonsgezag. Graag verstrekken we u een link naar het verslag van het betreffende VVR-congres.

Met vriendelijke groet

Leontine Bijleveld
voorzitter

Reactie in PDF: reactie_deelgezag_internetconsultatie