Schaduwrapportage op follow-up rapportage CEDAW – januari 2019

De VVR is een van de 53 organisaties die de schaduwrapportage op de follow-up rapportage VN-Vrouwenverdrag van de Nederlandse regering heeft ondertekend. Nederland moest in november 2018 tussentijds rapporteren over een paar aanbevelingen van het CEDAW-Comité in de Concluding Observations van november 2016. Namelijk over intensivering van maatregelen tegen gender-stereotypering, zwangerschapsdiscriminatie en seksuele intimidatie. En over verbeteringen in de dataverzameling aangaande alle vormen van geweld tegen vrouwen, uitgesplitst naar sekse, leeftijd, relatie tussen dader en slachtoffer, straf van de dader e.d.
Op de website van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is de schaduwrapportage, die medio januari 2019 naar CEDAW is verstuurd, te vinden.