Oproep: position paper voor General Discussion CEDAW GR on Trafficking in the Context of Global Migration

De VVR wil graag bijdragen aan de discussie over een nieuwe Algemene Aanbeveling van het VN-Vrouwenrechtencomité (CEDAW). Onderwerp is: Trafficking in Women and Girls in the Context of Global Migration.
Daarom zoekt de VVR op korte termijn iemand die een Engelstalig position paper kan schrijven van maximaal 10 pagina’s (minder mag ook!).
Een eerste concept zou begin februari af moeten zijn. Uiterlijk 11 februari moet de tekst naar CEDAW verzonden worden.
Het VVR-bestuur heeft besloten hiervoor het CLWI-VVR Fonds open te stellen. Dat betekent dat maximaal € 2.500 (inclusief BTW) beschikbaar is voor de auteur(s) en referenten/commentatoren samen; indien naar het Engels vertaald moet worden dan moeten deze kosten eveneens uit het maximumbedrag betaald worden. Hoe hoog het bedrag precies wordt zal in nader overleg besloten worden.
Geïnteresseerden moeten zich uiterlijk 19 januari 2019 melden bij info@vrouwenrecht.nl met een kort plan van aanpak en een CV waaruit deskundigheid op de terreinen mensenrechten, migratie en trafficking blijkt.

Achtergrondinformatie
CEDAW heeft een concept note gemaakt en een tijdpad uitgezet. Op 22 februari zal er een discussiebijeenkomst van een halve dag zijn in Genève. Ter voorbereiding daarvan vraagt CEDAW om written submissions van maximaal 10 pagina’s (deadline 11 februari). In para 54 (p. 14) van de concept note is een lijst van subthema’s opgenomen waarover het Comité specifiek inbreng vraagt, maar het is niet noodzakelijk zich hiertoe te beperken.
In de zomer hoopt CEDAW een eerste concept aanbeveling vast te stellen, waarna tussen september en januari 2020 regionale consultaties zullen plaatsvinden. Uiteindelijke vaststelling zou dan in de zomer van 2020 moeten plaatsvinden. De ervaring leert echter dat het ook zo maar een jaar langer kan duren.

De concept note stelt uitdrukkelijk (para 53) dat het niet de bedoeling is een discussie over prostitutie te entameren. Gezien de geschiedenis van beleid tegen mensenhandel bestaat er echter een reëel risico dat in de Algemene Aanbeveling op te nemen aanbevelingen om vrouwenhandel te bestrijden gebruikt kunnen worden als legitimatie voor anti-prostitutie en/of anti-migratie maatregelen. Dit ook in het licht van de recente discussie en adoptie van de Global Compact on Migration.

De voorzitter van de CEDAW-werkgroep, ms Dalia Leinarte uit Litouwen, staat bekend als fel tegenstander van prostitutie.
Opmerkelijk is ook dat bij de relevante mensenrechtenverdragen (para 9) de oude (en verouderde), weinig geratificeerde Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others (december 1949) wordt genoemd. In deze Conventie worden prostitutie en mensenhandel min of meer over één kam geschoren: volgens art. 1.2 moet strafbaar worden gesteld degene die (2) Exploits the prostitution of another person, even with the consent of that person. Deze Conventie wordt in VN-verband altijd aangehaald door de voorstanders van strafbaarstelling van prostitutie of prostitutiebezoek, bijvoorbeeld door de Europese Vrouwenlobby tijdens de CSW.

De VVR heeft herhaaldelijk standpunten ingenomen over wetsvoorstellen aangaande regulering van prostitutie.

Centrale begrippen in het te schrijven position paper zouden moeten zijn:
– migration and labour policies should be rights-based, evidence-led and gender-sensitive;
– measures to address trafficking should not negatively impact on the human rights of trafficked persons or other groups affected by trafficking and/or anti-trafficking policies, in particular female migrants and sex workers.

The paper should take into account all forms of trafficking, including but not limited to prostitution, domestic labour, care work, marriage and other female designated labour sectors.

Tot slot: mochten er nu, mede vanwege de korte termijn, geen geschikte kandidaten gevonden kunnen worden dan verlengt de VVR de duur van het project. Ook in een later stadium zal een inhoudelijke bijdrage welkom zijn. Bijvoorbeeld in de fase van commentaar op een eerste draft recommendation. Leden en andere experts die op langere termijn belangstelling hebben om bij het project betrokken te zijn worden eveneens verzocht zich te melden.