Commentaar wetsvoorstel herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen (pooierverbod), juni 2018

Op 16 mei 2018 is het wetsvoorstel ‘herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen’ gepubliceerd. Onderdeel hiervan is het strafbaar stellen van het ‘uit winstbejag behulpzaam zijn bij illegale prostitutie’, het zogenaamde pooierverbod.

Het nieuwe artikel 206a Sr beoogt diegene strafbaar te stellen ‘die een ander uit winstbejag behulpzaam is bij het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling terwijl hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat die beschikbaarstelling wederrechtelijk is’. Hiermee worden personen bedoeld die prostituees, werkzaam in de niet vergunde sector, bij hun werkzaamheden faciliteren. Als voorbeelden worden o.a. genoemd eigenaren van panden, snorders, loopjongens en boekhouders.

SekswerkExpertise, Platform voor verbetering van de positie van sekswerkers, de Vereniging voor Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’ (VVR) en andere ondergetekenden maken zich grote zorgen over de gevolgen van dit wetsvoorstel. Via de internetconsultatie reageren zij op dit onderdeel van het wetsvoorstel.

De bezwaren samenvattend, achten de ondertekenaars het wetsvoorstel overbodig en contraproductief voor de bestrijding van mensenhandel. Bovendien is het in strijd met de uitgangspunten van het prostitutiebeleid, haalt het de aanpak van onvergunde prostititue en van mensenhandel door elkaar, en maakt het niet duidelijk wie precies strafbaar worden. Het ondermijnt de keuzevrijheid en onafhankelijkheid van sekswerkers, is schadelijk voor hun veiligheid en gezondheid, versterkt het stigma op sekswerk en verhoogt het risico op misstanden.
Daarmee bereikt het wetsvoorstel het tegendeel van wat het beleid zou behoren te beogen. In de brief worden de bezwaren, nader toegelicht en onderbouwd.

De volledige brief in PDF: Internet consultatie Pooierverbod – reactie SWexpertise, VVRecht, Shop e.a., 14 juni 2018

Medeondertekenaars:
Shop/Spot 46 Den Haag
Door2Door, Stichting Humanitas Rotterdam
Expertisecentrum Seksualiteit, Sekswerk en Mensenhandel (ESSM), Stichting Humanitas
Prostitutie Informatie Centrum (PIC)
Stichting TAMPEP Nederland
Ton Coenen, directeur Rutgers
Prof.dr. Ellen Laan, AMC/Universiteit van Amsterdam
Prof.dr. Joyce Outshoorn, Universiteit Leiden
Drs. Marieke Ridder-Wiskerke, Raad van Toezicht My Red Light
Prof. Hendrik Wagenaar, Kings College London, Universiteit van Wenen
Dr. Linda Duits, onderzoeker genderstudies Universiteit Utrecht
Dr. Marie-Louise Janssen, Lecturer in Gender and Sexuality Studies, Department of Sociology/ Universiteit van Amsterdam.
Dr. Lorraine Nencel, Associate Professor, Department of Sociology/Vrije Universiteit Amsterdam
Nadia van der Linde, Red Umbrella Fund
Roos Schipper, vergund exploitant en sekswerker
Mischa, sekswerker en oprichter van Wild Thing
Licia Brussa, oud directeur TAMPEP, European Network for HIV/STI Prevention and Health Promotion among Migrant Sex Workers