CRvB 27 juli 2017: rechtstreekse werking art. 11 lid 2 sub b VN-Vrouwenverdrag

In een tussenuitspraak oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat de afschaffing van de WAZ-zwangerschaspsuitkering strijdig is met VN-Vrouwenverdrag art 11 lid 2 sub b. Volgens de CRvB moet passende compensatie worden geboden, termijn van 16 weken om aan verdragsverplichting te voldoen; ECLI:NL:CRVB:2017:2461