Evaluatie opting-in regeling in de besloten prostitutie, 31 maart 2014

Evaluatie Opting-in Regeling_VVR_Platform Positieverbetering Prostituees (in PDF).
i.s.m. Platform Positieverbetering Prostituees.

Omdat het een document van 29 pagina’s is hebben we een PDF geplaatst. De aanbevelingen vormen in feite een korte samenvatting:

Aanbevelingen

  1. Verbetering van de voorlichting aan sekswerkers over hun arbeidspositie en de voorwaarden waaraan exploitanten moeten voldoen indien zij werken met opting-in. Voorlichting dient niet overgelaten te worden aan de exploitanten. De overheid dient hier een actieve rol in te spelen, onder meer door middel van schriftelijk voorlichtingmateriaal in verschillende talen en door de inrichting van een informatie en -meldpunt waar sekswerkers,  desgewenst anoniem,[1] terecht kunnen met vragen en klachten over de naleving van het voorwaardenpakket.
  2. Verbetering van de handhaving resp. controle op de naleving van het voorwaardenpakket. Dit is een taak van de belastingdienst. Of sprake is van opting-in, loondienst of zelfstandige arbeid dient bepaald te worden aan de hand van de feitelijke omstandigheden, zoals dat ook in andere sectoren gebeurd. Houdt de exploitant zich niet aan het voorwaardenpakket en wordt voldaan aan de voorwaarden voor loondienst (gezagsverhouding, persoonlijke arbeid, tegen betaling), dan dient loondienst te worden aangenomen.
  3. Naleving van het voorwaardenpakket bij opting-in opnemen als voorwaarde in het gemeentelijke vergunningenstelsel (indien door de exploitant voor opting-in is gekozen). Indien de voorwaarden niet worden nageleefd kan dit tot een waarschuwing, boete of in het ergste geval tot sluiting van het bedrijf leiden.
  4. Rekenvoorbeelden in het voorlichtingsmateri aal van de belastingdienst dienen er niet van uit te gaan dat de sekswerker standaard 50% van haar (of zijn) verdiensten afdraagt aan de exploitant, waarmee gesuggereerd wordt dat dit onderdeel vormt van het voorwaardenpakket. Het percentage dat wordt afgedragen aan de exploitant dient per situatie te worden afgesproken en in verhouding te staan tot de geboden voorzieningen.
  5. Afschaffing van de verplichte toepassing van opting-in in de besloten prostititutie. Aan exploitanten én prostituees dient de keuze geboden te worden of zij in loondienst, via opting-in of als zzp’er willen werken. [2] Welke arbeidsverhouding van toepassing is dient te worden bepaald op grond van de feitelijke omstandigheden in plaats van (schijn) aannames.
  6. Toevoegen van een alinea aan de toelichting op Artikel 3 punt l AmvB Wrp (p. 8). Oorspronkelijke tekst: “In onderdeel l van het eerste lid is bepaald dat een exploitant inzicht moet geven in de voorwaarden waaronder een prostituee voor of bij hem werkzaam is. Daar waar het gaat om waarborgen die gelden bij het verrichten van werkzaamheden in de prostitutie is het uitgangspunt waaraan een exploitant dient te voldoen het vigerende wettelijke kader, zoals de Arbeidsomstandighedenwet [schrappen: de Arbeidstijdenwet, de wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag] ”. Toevoegen: “Bij loondienst is de Arbeidstijdenwet van kracht, evenals de wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag. Bij prostituees die werkzaam zijn via opting-in dient de arbeidsrelatie te voldoen aan het Voorwaardenpakket. Binnen seksinrichtingen waarin prostituees als zelfstandige werkzaam zijn, dient de exploitant aan de van toepassing zijnde fiscale verplichtingen te voldoen zoals het verstrekken van BTW-facturen.”[1] Voor sekswerkers kan het riskant zijn een klacht in te dienen wanneer er niet zeker van kunnen zijn dat deze desgewenst anoniem wordt afgehandeld. Door het maximumstelsel zijn de legale werkplekken immers zeer schaars. Zoals dit rapport ook laat zien, brengt klagen het risico met zich mee de schaarse werkplek te verliezen.

[2] Ook zouden werkzaamheden eventueel gesplitst kunnen worden in animeren (loondienst of opting-in) en het verlenen van seksuele diensten (zzp). In geval van arbeid als zzp’er betaalt de prostituee de exploitant voor de faciliteiten die hij verleent (huur kamer, schoonmaak, etc.) vergelijkbaar met de raamprostitutie.