Steun de discriminatiezaak van Edith Kuiper tegen de UvA

Conform besluit van de ALV in 2011 heeft de VVR het voeren van juridische procedures toegevoegd aan de statutair vastgelegde middelen om het verenigingsdoel Verbetering van de rechtspositie van vrouwen te bereiken. Giften aan de VVR voor het ondersteunen van procedures zijn als gift aftrekbaar voor de belasting omdat de VVR erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het bestuur roept de leden op de discriminatiezaak van Edith Kuiper tegen de Universiteit van Amsterdam te steunen door geld over te maken op de rekening van de VVR: NL81 INGB 00 04 65 53 38 o.v.v. Kuiper vs UvA. De VVR is van meet af aan bij de procedure betrokken geweest.

In maart dit jaar deed de rechter uitspraak in de zaak die Edith Kuiper samen met het Proefprocessenfonds Clara Wichmann had aangespannen tegen de Economische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam vanwege discriminatie in een wervings- en selectie procedure voor een positie als Universitair Docent in het voorjaar van 2008. De rechter stelde vast dat de procedure zoals omschreven in de tekst van de vacature niet was gevolgd, dat de selectie alleen uit mannen bestond en dat er geen objectieve buitenstaander, bijvoorbeeld een P&O-functionaris, bij de selectie was betrokken. Mede gezien het feit dat alle vier kandidaten op de shortlist man was, terwijl meer dan een kwart van de sollicitanten vrouw was, en dat vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in wetenschappelijke functies in Nederland en bij de economische faculteit van de UvA in het bijzonder, maakte volgens de rechter dat er sprake was van een vermoeden van discriminatie hetgeen in strijd is met de Wet Gelijke Behandeling. Hij meende echter dat de UvA dit rechtsvermoeden voldoende had weten te weerleggen omdat het onderzoek van Edith Kuiper naar vrouwen en de rol van gender in de geschiedenis van het economische denken niet, althans in onvoldoende mate aansloot bij het onderzoek van de onderzoeksgroep History and Methodology of Economics.

Edith Kuiper vecht nu deze beslissing in hoger beroep aan omdat onderzoek naar vrouwen en gender haars inziens wel degelijk als onderdeel van het vakgebied Geschiedenis en Methodologie van het economische denken moet worden gezien en de UvA hiermee uiting geeft aan discriminatie van haar vakgebied hetgeen als indirecte discriminatie moet worden opgevat. Kuiper was door de rechtbank niet in de gelegenheid gesteld dit argument van de UvA te weerleggen. Het Proefprocessenfonds gaat wel mee in het hoger beroep, maar acht het niet mogelijk de kosten daarvan en de advocaatskosten te financieren.

U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks overmaken op bankrekening nr. 56.33.78.344 van de Stichting Derdengelden Bosch Advocaten, o.v.v. Kosten rechtsbijstand Kuiper vs UvA. Belastingaftrek als gift is dan echter niet mogelijk.
Mr. Mac Vijn van dit kantoor is de advocaat in de zaak. Gelden ontvangen op naam van deze zaak zullen alleen worden gebruikt om de kosten van deze zaak te dekken.  Mocht er geld over blijven, dan zal dit nadien aan het Proefprocessenfonds Clara Wichmann worden gedoneerd. Heeft u vragen en/of wilt u op de hoogte worden gehouden, dan kunt u contact opnemen met Edith Kuiper kuiperedith@hotmail.com of Mac Vijn vijn@boschadvocaten.nl.