Gezamenlijke brief n.a.v. Algemeen Overleg Emancipatiebeleid d.d. 13 juni 2013, 18 juni 2013

Ref: 13/28/MvdB/AV

18 juni 2013

Aan de woordvoerders emancipatie in de Tweede Kamer

Geachte heer/mevrouw,

Tijdens het Algemeen Overleg over het emancipatiebeleid op 13 juni 2013 werd vanuit verschillende fracties gewezen op het feit dat reguliere wetgeving vaak grote gevolgen kan hebben voor gender-gelijkheid en in het bijzonder voor het beleid om economische zelfstandigheid van vrouwen te bevorderen. In dat kader vroegen diverse woordvoerders om wetgeving en beleid te onderwerpen aan een zogenoemde gendertoets, c.q. een toets op de effecten die er zouden kunnen optreden m.b.t. economische zelfstandigheid.

De Minister antwoordde hierop dat diverse departementen een gendertoets al uitvoeren. Dat is uiteraard goed om te horen, maar het roept ook wel wat vragen op. Wat houdt deze gendertoets in? Hoe wordt deze toets uitgevoerd? Wordt deze toets bij ieder departement en bij ieder ieder beleidsvoornemen en wetgeving op dezelfde wijze uitgevoerd?

Bij navraag blijkt uitsluitend te worden vermeld dat er een toets is uitgevoerd (met antwoord “ja” of “nee”). Als geen toets is uitgevoerd wordt dat gemotiveerd. De wijze waarop de toets wordt uitgevoerd, blijkt zeer verschillend te zijn. De inhoud van de gendertoets wordt niet gepubliceerd, en ook niet vermeld in bijvoorbeeld beleidsnota’s of memories van toelichting op wetgeving. U en uw collega’s kunnen deze toetsen dus niet bij hun oordeel over de voorstellen betrekken. Ook de maatschappij (bijvoorbeeld wij als vrouwenorganisaties en genderdeskundigen) kan er niet op reageren.

Wij dringen er bij u op aan het Kabinet te vragen wat de inhoudt van deze toets is en hoe deze wordt uitgevoerd. En tevens om de inhoudelijke resultaten van de gendertoetsen voortaan bekend te maken.

Een tekst voor een mogelijke motie voegen wij hierbij.

Met vriendelijke groeten,

Dit is een gezamenlijke brief van:

 • – Atria-kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
 • – Netwerk VN-Vrouwenverdrag
 • – Samenwerkingsverbanden van het Landelijke Overleg Minderheden
 • – Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann (VVR)
 • – Vrouwenpodium 2010-2020 , samenwerkingsverband van FNV, NVR en LOM
 • – Women Inc
 • – Nederlandse Vrouwen Raad. Lidorganisaties:
 • Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt
 • Baha’¡ Vrouwenforum Nederland
 • Business and Professional Women The Netherlands
 • CDA Vrouwenberaad
 • Delta Kappa Gamma Nederland
 • FAM! Expertisecentrum voor Vrouwenvraagstukken
 • Federatie Zakenvrouwen
 • Femmes for Freedom
 • FNV Vrouwenbond
 • GAIA, netwerk voor vrouwen in de aardwetenschappen
 • Gender Concerns International
 • Independent Order of Odd Fellows
 • Katholiek Vrouwen Dispuut
 • Koninklijke Nederlandse 0rganisatie van Verloskundigen
 • KVO
 • Liberaal Vrouwen Netwerk
 • LTO Vrouw en Bedrijf
 • Melania Ontwikkelingssamenwerking
 • Molukse Vrouwen Raad
 • National Council of Jewish Women Nederland
 • Nederlandse Organisatie van Vrouwelijke Apothekers
 • NVVH-Vrouwennetwerk (aspirant-lid)
 • Oudere Vrouwennetwerk Nederland
 • Partij van de Arbeid vrouwennetwerken
 • Passage, Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging
 • Politiek Scholings Centrum
 • Proefprocessenfonds Clara Wichmann
 • Provinciale Vrouwenraad Noord Brabant
 • Stichting Nederland Suriname Antillen Gendervraagstukken
 • Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel
 • Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging
 • Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen
 • Unie van Vrouwelijke Ondernemers Gelderland
 • Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen
 • Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
 • Vereniging voor Vrouwenbelangen
 • Vereniging voor Vrouwengeschiedenis
 • Vrouwen Organisatie Nederland Darfur
 • Vrouwen van Nu
 • Vrouwen voor Vrede
 • Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs
 • Vrouwenplatform Carree Overijssel
 • Women in Europe for a Common Future
 • Women on the Web-NL
 • Women’s International League for Peace and Freedom Nederland
 • Women’s International Zionist Organization
 • Yente
 • Young Womens Christian Association Nederland
 • Zeeuws Vrouwenplatform
 • Zonta Nederland

Bijlage:

CONCEPT MOTIE

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen met betrekking tot de Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013 – 2016,

van mening zijnde dat

de doelstelling van het kabinet om positie van vrouwen te verbeteren en met name de economische zelfstandigheid van vrouwen te versterken van groot belang is zowel voor de samenleving als geheel, als voor vrouwen, mannen en kinderen individueel;

overwegende dat

• de keuze van het Kabinet voor economische zelfstandigheid van vrouwen richtinggevend is voor het beleid en de wetgeving van de verschillende departementen voor de komende jaren;

• verschillen in uitwerking van beleid en wetgeving op vrouwen en mannen (ook uitgesplitst naar etniciteit) niet bekend is;

• dat in de praktijk blijkt dat maatregelen en wetgeving niet automatisch leiden tot een betere positie van vrouwen en tot versterking van economische zelfstandigheid van vrouwen;

constaterende dat

• de coördinerend Minister voor emancipatiebeleid tijdens het AO over de Hoofdlijnenbrief Emancipatie op 13 juni 2013 melding maakte van een gendertoets die diverse ministeries al toepassen bij beleidsvoornemens en relevante wetgeving;

overwegende dat

• de Kamer de inhoud en diepgang van genoemde toetsen niet kent (welk format en welke criteria worden gehanteerd? Hoe komt de toets tot stand?) en de resultaten daarvan niet ontvangt, waardoor de uitkomsten niet kunnen worden meegewogen in haar beoordeling van beleid en wetsvoorstellen;

 • verzoekt de Minister voor 1 september 2013 de Kamer uitgebreid te informeren over de inhoud en de wijze van totstandkoming van de gendertoetsen die door het verschillende ministeries tot op heden zijn uitgevoerd;
 • verzoekt het Kabinet om vanaf heden de Kamer bij alle beleidsvoornemens én wetgeving – in ieder geval op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, personen- en familierecht en zorg en bij bezuinigingsmaatregelen – inhoudelijk te informeren over de effecten daarvan uitgesplitst naar sekse en etniciteit, en met name over de effecten op de economische zelfstandigheid van vrouwen,

en gaat over tot de orde van de dag.