Mieke van der Burg, Glazen plafond beter van onderaf kapotslaan, NRC brieven 11 maart 2011

Tweede Kamerlid Jeanine Hennis–Plasschaert (VVD) Vindt dat een quotum voor vrouwen in de top van bedrijven niet vanuit Europa moet worden opgelegd aan de lidstaten (Opinie, 1 maart). Vrouwen moeten zich volgens haar schamen als anderen het glazen plafond aan diggelen slaan. Kortom, vrouwen moeten zelf de slopershamer ter hand nemen.
Inderdaad, vrouwen moeten letterlijk aan de slag. Dat doen vrouwen overigens al jaren. Ook Hennis-Plasschaert constateert een tergend langzame opmars van het aantal vrouwen in topposities in Nederland. Desondanks is haar enige oplossing: vrouwen doe het zelf. Dit standpunt is merkwaardig.
Allereerst omdat samen met de VVD in het Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht een quotum van 30% vrouwen in Raden van Bestuur en topposities is opgenomen. Is dit wetsvoorstel, dat in de Eerste Kamer in behandeling is, haar onbekend?
Ten tweede weet ook Hennis-Plasschaert dat gelijke behandeling van vrouwen en mannen pas echt in Nederland is doorgedrongen na invoering van de EU richtlijnen. Afdwingbare regels vanuit Europa zijn kennelijk onmisbaar.
Ten derde is alom bekend dat het gemakkelijker en effectiever is om een plafond van bovenaf aan gruzelementen te slaan, dan van onderen af. Dit laatste vergt vele malen meer energie en kracht.

Mieke van der Burg
Voorzitter Vereniging voor Vrouw en Recht, Clara Wichmann