Brief aan premier Rutte over beëindigen vrouwendiscriminatie door SGP, 11 januari 2011

Postbus 9520
2300 RA Leiden
info@vrouwenrecht.nl
www.vrouwenrecht.nl

De heer drs. M. Rutte,
Minister-president
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

              Leiden, 11 januari 2011

Excellentie, Geachte heer Rutte,

De passage ‘Het Kabinet respecteert internationale verdragen’ in uw regeerakkoord schept verwachtingen. In ieder geval bij de Vereniging voor Vrouw en Recht, Clara Wichmann (VVR).

Herhaaldelijk sprak het Comité dat toezicht houdt op zowel de implementatie als de naleving van het VN-Vrouwenverdrag, zijn zorgen uit over het feit dat er in Nederland een partij is die vrouwen geen passief kiesrecht gunt. Nederland bekleedt daarin vanuit globaal perspectief gezien, een uitzonderingspositie.

Nu de Hoge Raad op 9 april 2010 heeft geoordeeld dat het betreffende artikel uit het Vrouwenverdrag (art. 7) inderdaad rechtstreekse werking heeft, kunnen maatregelen om te zorgen dat er een eind komt aan de vrouwendiscriminatie door de SGP niet langer uitstel dulden. Er is inmiddels al weer negen maanden verstreken, terwijl het in een rechtstaat als Nederland niet zou mogen uitmaken welke kleur of status een kabinet heeft om maatregelen te treffen ter uitvoering van het oordeel van Nederlands’ hoogste rechter, de Hoge Raad, en aan internationale verdragen.
Het is de VVR bekend dat de SGP de zaak heeft voorgelegd aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zoals u weet heeft een dergelijke beroep geen opschortende werking. Dit betekent dat uw Kabinet actie zal moeten ondernemen.

Graag verneemt de Vereniging hoe u er voor zorg draagt dat er op korte termijn een eind wordt gemaakt aan deze schending van het VN-Vrouwenverdrag. Verwijzing naar de voor de materie verantwoordelijke minister van BZK, die overigens een vergelijkbaar schrijven van ons heeft ontvangen, volstaat o.i. niet. Niet alleen was u penvoerder van de geciteerde zin uit het regeerakkoord. Ook hebt u destijds met nadruk gesteld een premier van alle Nederlanders te willen zijn, waarvan meer dan de helft vrouw.

Mijnheer Rutte: enige tijd geleden werd bekend dat Nederland in hoog tempo daalt op de Global Gender Gap Index: van nr. 9 in 2008 tot nr. 11 in 2009, staat ons land in 2010 op de 17de plaats. Landen als de Filippijnen en Lesotho gaan ons voor. Uiteraard kunnen we u deze lage positie niet aanrekenen, maar wel als tijdens uw premierschap geen verbetering optreedt. De Vereniging voor Vrouw en Recht zal de vinger aan de pols houden.

De VVR rekent op een spoedige, adequate reactie ten aanzien van het beëindigen van vrouwendiscriminatie door een politieke partij in Nederland. Een periode van negen maanden is toch voldoende tijd om een voldragen reactie te geven op de uitspraak van ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad!

Wij verwachten spoedig een werkelijk antwoord van u.

Hoogachtend,

M.M. van der Burg
Voorzitter VVR