Instantie: Rechtbank Zutphen, 1 juli 2002

Instantie

Rechtbank Zutphen

Samenvatting


De Raad verzoekt de rechter een omgangs-o.t.s. op te leggen aangezien de ouders zelf geen basis kunnen bieden voor het vastleggen van een duidelijke omgangsregeling, zoals uit het raadsonderzoek dat in het kader van de echtscheiding is verricht is gebleken. Tevens stelt de Raad dat er geen andere instanties bereid zijn de omgang te begeleiden (!). De moeder verweert zich door te stellen dat de rapportage van de Raad de conclusie, dat aan de eisen ex art. 1:254 BW voor ondertoezichtstelling in casu voldaan wordt, niet kan dragen. Tevens stelt zij, dat de Hoge Raad heeft bepaald dat het enkele feit dat de moeder onvoldoende meewerkt aan de omgang onvoldoende motivering voor een o.t.s. is. Zij stelt in het verleden mishandeld en gestalkt te zijn door de vader, zodat haar angst dat de vader haar wensen en de door haar gestelde grenzen niet accepteert, terecht zijn. De rechtbank willigt het verzoek van de Raad in.

Volledige tekst

HET VERZOEK

De Raad verzoekt de minderjarige onder toezicht te stellen van de gezinsvoogdij-instelling Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland, Nieuwstad 83, 7201 NM Zutphen.

De Raad stelt dat aan de voorwaarden van artikel 1:254 van het Burgerlijk Wetboek is voldaan. In zijn rapport brengt de Raad ter toelichting onder meer naar voren dat de rechtbank Zwolle op 16 oktober 2000 de Raad in het kader van de procedure voorlopige voorziening alsmede het nog aanhangig te maken echtscheidingsverzoek heeft verzocht.een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van een omgangsregeling tussen de minderjarige en de vader. Ondanks dat er tijdens het onderzoek geen contra-indicaties zijn gesignaleerd voor omgang en het van belang is dat de minderjarige in staat wordt gesteld een gezonde relatie met zijn vader op te kunnen bouwen, is er tot op heden geen basis voor het vastleggen van een duidelijke en perspectief biedende omgangsregeling. De angst van de moeder voor de vader is dusdanig dat dit haar weerhoudt een goede omgangsregeling mogelijk te maken en de problemen die zij hiermee ervaart zijn dusdanig dat dit van negatieve invloed is op de opvoedingssituatie. Indien de uitvoering van een omgangsregeling thans aan de ouders zelf wordt overgelaten zal voorbij worden gegaan aan de belangen van de minderjarige en zal een bedreiging van zijn ontwikkeling ontstaan. Een ondertoezichtstelling van de minderjarige is noodzakelijk om een gezonde en perspectief biedende relatie met zijn beide ouders te kunnen onderhouden. Van belang is dat zicht wordt gehouden op het proces van het contact tussen de minderjarige en zijn vader en de stappen die daarin gezet moeten worden. Mogelijk zal de gezinsvoogd contacten moeten begeleiden, alvorens uitbreiding mogelijk wordt gemaakt. Van belang daarbij is dat er aandacht is voor de mate waarin de vader al dan niet kan aansluiten bij de behoeftes van de minderjarige, gezien de indruk dat de vader de neiging heeft te grote stappen tegelijk te willen zetten in de opbouw van de omgang. Er zijn geen andere deskundige instanties bereid omgang te begeleiden Daarnaast zal er ook aandacht gericht moeten worden op de invloed die de problematiek rondom de omgang tot op heden heeft op het functioneren van de moeder en de gevolgen daarvan voor de opvoeding van de minderjarige. Gezien de kwetsbare indruk die de moeder maakt, die verschillende negatieve ervaringen die zij inmiddels heeft meegemaakt zal zo nodig inzet van hulpverlening (of continuering daarvan) dienen te worden gerealiseerd om te voorkomen dat alsnog voorbij wordt gegaan aan de belangen van de minderjarige.

HET STANDPUNT VAN DE MOEDER

De moeder verzoekt de kinderrechter het verzoek af te wijzen. Zij stelt dat de rapportage van de Raad de conclusie niet kan dragen dat de minderjarige zodanig opgroeit dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd en dat andere middelen ter afwending van de bedreiging hebben gefaald of waarschijnlijk zullen falen, waardoor een ondertoezichtstelling noodzakelijk zou zijn. De Hoge Raad heeft bepaald dat het enkele feit dat de moeder onvoldoende meewerkt aan de omgang onvoldoende motivering voor een ondertoezichtstelling is. Zij is in het verleden door de vader mishandeld. Het gegeven dat de vader haar geheime adresgegevens heeft achterhaald duidt erop dat haar angst en haar gevoel dat de vader haar wensen en de door gestelde grenzen niet accepteert terecht zijn. Hij is bij haar in de buurt komen wonen en intimideert haar. Zij vindt het in het belang van de minderjarige dat er omgang is, slechts de condities waaronder deze moet plaats vinden, alsmede de frequente en duur ervan zijn voor haar punten van zorg. Voorts betwist zij dat haar eigen problematiek van negatieve invloed is op de opvoeding en verzorging van de minderjarige. De Raad heeft deze stelling overgenomen van een informant zonder dit te verifiëren en onderbouwt deze stelling ook op geen enkele wijze. Bovendien heeft zij voor haar eigen problematiek hulp gezocht en aanvaard.

HET STANDPUNT VAN DE VADER

De vader heeft zijn standpunt niet gebaar gemaakt aan de kinderrechter.

DE BEOORDELING

Gebleken is dat de omgang tussen de minderjarige en de vader uiterst moeizaam verloopt en veel onrust brengt. Deze onrust, zowel aan de zijde van de moeder als de vader, zal voor de minderjarige duidelijk merkbaar zijn en tot gevolg hebben dat zijn geestelijke belangen in de knel komen. Gestructureerde omgang onder begeleiding van de Raad is in maart 2001 aangevangen, maar heeft tot nu toe slechts weinig resultaat gehad. Onweersproken staat vast dat contact tussen de minderjarige en zijn vader in het belang van de minderjarige is. Gelet op de voorgeschiedenis van de vader en de moeder en de door de Raad beschreven kwetsbaarheid van de moeder zal begeleiding gedurende lange tijd noodzakelijk zijn om een goede omgangsregeling tussen de vader en de minderjarige te kunnen realiseren. Nu de ouders daartoe zelf niet in staat zijn gebleken en de vrijwillige hulpverlening daartoe geen mogelijkheden biedt zal middels een ondertoezichtstelling dit moeten worden bewerkstelligd.
Een gezinsvoogdes kan de belangen van de minderjarige onafhankelijk in het oog houden en de moeder extra ondersteuning bieden indien deze zich onveilig voelt door de opstelling en handelswijze van de vader.
De rechtbank is gelet op vorenstaande van oordeel dat is komen vast te staan dat de belangen van de minderjarige ernstig worden bedreigd terwijl andere middelen ter afwending van deze bedreiging, naar is te voorzien, zullen falen, zodat het verzoek kan worden toegewezen.
De ouders en de minderjarige moeten de aanwijzingen van de gezinsvoogd opvolgen.

DE BESLISSING

De kinderrechter:

Stelt de minderjarige:
[minderjarige], geboren te [geboorteplaats] ,
onder toezicht van de gezinsvoogdij-instelling Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland, Nieuwstad 83, 7201 NM ZUTPHEN voor de duur van een jaar.

Verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Rechters

mr. R. Krijger