Instantie: Rechtbank Haarlem, 15 februari 2002

Instantie

Rechtbank Haarlem

Samenvatting


Eiseres is van mei tot augustus 2000 afwezig geweest wegens zwangerschapsverlof. Na haar terugkeer heeft zij wegens ouderschapsverlof drie dagen gewerkt en zich voornamelijk bezig gehouden met een deel van haar functie, de optiedesk. Voor haar zwangerschap hield werkneemster zich als accountant vooral bezig met internal audits en fiscale aangelegenheden; een klein deel van haar werkzaamheden betrof de optiedesk. Eind 2001 is besloten bij werkgeefster een reorganisatie door te voeren. Als onderdeel daarvan zou de optiedesk verhuizen naar Amstelveen. Werkgeefster heeft werkneemster gevraagd haar werkzaamheden in Amstelveen voort te zetten, hetgeen werkneemster heeft geweigerd. Daarop heeft werkgeefster ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht.
Werkneemster stelt dat het altijd de bedoeling is geweest dat zij haar oorspronkelijke functie weer zou gaan uitoefenen. Haar bereidheid optiedesk-werk te verrichten was slechts tijdelijk, namelijk enkel samenhangend met haar ouderschapsverlof en haar werk gedurende drie dagen per week. Daarom stemt zij niet in met het voorstel van werkgeefster.
De kantonrechter overweegt dat een werkneemster na afloop van haar zwangerschapsverlof in beginsel het werk weer oppakt dat zij heeft achtergelaten toen dit verlof (al dan niet gevolgd door ouderschapsverlof) begon. Deze algemene stelling gaat echter alleen op als zich binnen het bedrijf van de werkgever geen reorganisaties hebben voorgedaan. Van werkgever kan niet verwacht worden dat een reële en/of noodzakelijke reorganisatie wordt opgehouden of slechts gedeeltelijk wordtgeëffectueerd omdat een werkneemster die met zwangerschapsverlof is, op de stoel moet terugkeren die zij heeft verlaten toen zij met verlof ging. Door de wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de periode dat werkneemster met verlof was, bestaat het oude takenpakket van werkneemster niet meer. Werkgeefster heeft vervolgens een alleszins redelijk voorstel gedaan, namelijk dat werkneemster het werk bij de optiedesk in Amstelveen kon voortzetten. Daarbij ging het om dezelfde arbeidsvoorwaarden en condities. Toen duidelijk werd dat werkneemster niet op dit aanbod inging, heeft werkgeefster een andere accountantsfunctie aangeboden op de oude werkplek. Van werkneemster had als goed werkneemster verwacht mogen worden dat zij op dit aanbod inging. Nu werkneemster dit niet heeft gedaan, zal de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden zonder toekenning van een vergoeding, tenzij werkneemster alsnog ingaat op de redelijke voorstellen die werkgeefster heeft gedaan.
De volledige tekst van de uitspraak is niet opgenomen.

Volledige tekst

De tekst van de uitspraak is niet opgenomen.

Rechters

Mr. Mellema