Instantie: Rechtbank Arnhem, 31 augustus 2000

Instantie

Rechtbank Arnhem

Samenvatting


O, de oom van X, is strafrechtelijk vrijgesproken van seksueel misbruik van
X. In de onderhavige procedure vordert hij van X schadevergoeding in verband
met beweerdelijke valse aangifte. In reconventie vordert X smartengeld op
grond van de schade die zij ten gevolge van het seksueel misbruik heeft
geleden. De aanwezige verklaringen wettigen het vermoeden van seksueel
misbruik. Hieraan doet niet af dat het Gerechtshof O heeft vrijgesproken. O.
krijgt zowel in conventie als in reconventie een bewijsopdracht, waarin hij
niet slaagt.

Volledige tekst

1. wijst de vordering af;
2. veroordeelt (O) in de proceskosten en begroot die tot op heden aan de
zijde van (X) op ƒ 4.950 waarvan te betalen aan de griffier van deze
rechtbank op bankgironummer 1923.25.752 t.n.v. DS 533 arrondissement Arnhem
het bedrag van ƒ 4.857,50 te weten:
– ƒ 277,50 wegens in debet gesteld griffierecht,
– ƒ 930 wegens overige verschotten,
– ƒ 3.650 wegens salaris procureur,
en het restant ad. ƒ 92,50 aan de procureur van (X) wegens haar eigen aandeel
in het griffierecht;

In reconventie
3. veroordeelt (O) om aan (X) ten titel van smartengeld ƒ 20.000 en wegens
buitengerechtelijke kosten ƒ 6.976,85, derhalve in totaal ƒ 26.976,85 te
betalen, vermeerderd met de wettelijke rente over ƒ 20.000 vanaf 1 januari
1997 en over ƒ 6.976,85 vanaf 16 april 1998 tot aan de dag der voldoening,
4. verklaart voor recht dat (O) jegens (X) onrechtmatig heeft gehandeld en
dat (O) gehouden is de schade aan (X) te vergoeden nader op te maken bij
staat en te vereffenen volgens de wet, voorzover die schade niet reeds in dit
vonnis is toegewezen;
5. veroordeelt (O) in de proceskosten en begroot die tot op heden aan de
zijde van (X) op ƒ 2.580;
6. verklaart het vonnis ten aanzien van de hiervoor genoemde punten 3. en 5.
uitvoerbaar bij voorraad;
7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Rechters

Mr. Teeuwissen-van der Valk.