Instantie: Rechtbank Amsterdam, 22 juli 1999

Instantie

Rechtbank Amsterdam

Samenvatting


Na echtscheiding is het ouderlijk gezag over de 5-jarige zoon toegewezen aan
de vrouw. De zoon heeft de achternaam van de vader. De moeder gebruikt echter
in het dagelijks leven haar achternaam voor het kind. De vader vordert in kort
geding met succes stopzetting hiervan.

Volledige tekst

1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten:
a. Partijen zijn met elkaar gehuwd geweest. Uit dit huwelijk is op 16
december 1993 geboren een zoon, Giuliano S. (hierna Giuliano). Giuliano heeft
de geslachtsnaam S.
b. V.H. is belast met het ouderlijk gezag over Giuliano en het kind, dat
thans 5 jaar oud is, verblijft bij haar.
c. Na de echtscheiding in oktober 1996 is een omgangsregeling vastgelegd
inhoudende dat Giuliano eenmaal per veertien dagen van donderdag 18.00 uur
tot zondag 19.00 uur bij S. zal verblijven alsmede de helft van de vakanties.
Deze omgangsregeling wordt uitgevoerd.
d. V.H. heeft Giuliano op school en bij sportclubs laten inschrijven onder de
naam “V.H.”. Ook in het dagelijks leven gebruikt V.H. als geslachtsnaam van
Giuliano “V.H.”.

2. In dit geding vordert S. dat V.H. wordt veroordeeld:
a) aan hem opgave te doen van de instanties en organisaties waar zij Giuliano
heeft laten registreren onder de naam “V.H.”;
b) deze instanties en organisaties schriftelijk te berichten dat de naam V.H.
dient te worden gewijzigd in S. onder toezending van afschriften van die
brieven aan hem of zijn raadsvrouw;
c) na te laten om Giuliano in enig verband aan te duiden onder de naam V.H.
en te gebieden om Giuliano de achternaam S. te laten voeren tot zijn 12e jaar
althans tot een leeftijd waarop Giuliano zelfstandig zal kunnen oordelen over
een naamswijziging;
een en ander op straffe van dwangsommen.
(..)

Beoordeling van het geschil

4.l. S. heeft als wettige vader een eigen recht dat zijn kind de
geslachtsnaam S. draagt, die het ingevolge het bij de geboorte geldende art.
1:1 BW (oud) heeft gekregen. Deze bepaling beoogt immers (ook) de vader het
recht toe te kennen dat het uit het huwelijk met de moeder geboren kind zijn
geslachtsnaam draagt. Het beroep op niet-ontvankelijkheid van S. in zijn
vordering wordt derhalve verworpen.

4.2. Tot uitgangspunt dient dat Giuliano als geslachtsnaam heeft de naam S.
In beginsel dient het kind derhalve daadwerkelijk onder die wettelijke
geslachtsnaam aan het maatschappelijk leven deel te nemen.

Zoals in art. 1:7 leden 1 en 5 BW is bepaald, bestaat de mogelijkheid dat de
Koning de geslachtsnaam van een persoon wijzigt. Volgens het Besluit houdende
regels voor Geslachtsnaamwijziging van 6 oktober 1997, gepubliceerd in het
Staatsblad onder nummer 463, kan gelet op het bepaalde in art. 3 lid 2 van
dat Besluit, op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger de geslachtsnaam
van een minderjarige die de leeftijd van 11 jaar nog niet heeft bereikt
worden gewijzigd indien de termijn van opvoeding en verzorging door die
wettelijke vertegenwoordiger tenminste vijf jaar bedraagt. Ingevolge art. 3
lid 4 aanhef en sub b van dit Besluit wordt het verzoek onder meer afgewezen,
indien de belangen van het kind zich verzetten tegen de inwilliging daarvan.
Dit is volgens S. het geval, zodat niet vaststaat dat de
geslachtsnaamwijziging te zijner tijd zal worden toegestaan.

Gelet op het bestaan van voornoemde regels en de daarin opgenomen termijn van
vijf jaar, dient V.H. thans niet vooruit te lopen op de
geslachtsnaamwijziging en dient V.H. – gelet ook op de belangen van S. die
met het kind een band heeft die als “family-life” is te karakteriseren –
Giuliano onder zijn wettelijke geslachtsnaam aan het maatschappelijke leven
te laten deelnemen.

Dat de belangen van Giuliano zich ertegen verzetten dat hij thans onder de
naam S. aan het maatschappelijk verkeer deelneemt – zo dit al een rol zou
kunnen spelen -, is niet voldoende aannemelijk geworden. In de huidige
samenleving is het niet ongebruikelijk en zeker ook niet stigmatiserend dat
kinderen een andere geslachtsnaam hebben dan die wordt gevoerd door het gezin
waarvan zij deel uitmaken. Evenmin is het bezwaarlijk dat Giuliano geen
Nederlandse geslachtsnaam draagt.

Het feit dat het verwarrend voor Giuliano is dat hij zowel V.H. als S. zou
heten. is door V.H. zelf veroorzaakt en het ligt op haar weg de oorzaak van
die verwarring bij Giuliano weg te nemen. In zoverre heeft S., gelet op de
leeftijd van Giuliano, een spoedeisend belang bij zijn vordering. Dat het
belang van Giuliano zich ertegen verzet dat hij de geslachtsnaam van zijn
vader draagt is te minder aannemelijk, nu hij naar onbetwist is aangevoerd
een regelmatig contact met zijn vader heeft.

5. De voorziening is derhalve als na te melden toewijsbaar, waarbij de
proceskosten tussen partijen, zijnde ex-echtelieden. als na te melden worden
gecompenseerd.

Beslissing

1. Veroordeelt V.H. binnen een week na betekening van dit vonnis aan de
instanties en organisaties, waar zij Giuliano met de achternaam V.H. heeft
laten registreren, schriftelijk te berichten dat de achternaam van Giuliano
S. luidt en dat hij onder die naam dient te worden geregistreerd en met die
naam dient te worden aangeduid en veroordeelt V.H. kopieën van die brieven
aan de raadsvrouw van S. te verstrekken.

2. Verbiedt V.H. om Giuliano in enig maatschappelijk – of familieverband aan
te duiden onder de geslachtsnaam V.H. totdat op een eventueel verzoek tot
geslachtsnaamwijziging van Giuliano is beslist.
(..)

Rechters

Mr Oribio de Castro