Instantie: Commissie gelijke behandeling, 28 april 1998

Instantie

Commissie gelijke behandeling

Samenvatting


Verzoekster is een stichting die is opgericht ten behoeve van de Gay Games,
een sportief en cultureel evenement dat van 1 tot en met 8 augustus 1998
plaatsvindt in Amsterdam. Verzoekster hanteert ten aanzien van de deelname
van transseksuelen een aantal criteria op basis waarvan wordt beoordeeld tot
welk geslacht de betrokkene behoort. Verzoekster vraagt de Commissie te
oordelen over de vraag of het hanteren van deze regels tot onderscheid naar
geslacht leidt.
De Commissie overweegt dat het stellen van criteria om vast te stellen of een
transseksueel tot het mannelijke of tot het vrouwelijke geslacht behoort op
zichzelf niet tot onderscheid in de zin van de AWGB leidt. De criteria kunnen
echter tot onderscheid naar geslacht leiden indien zij verder gaan dan
noodzakelijk is of niet relevant zijn om een gelijkwaardige positie tussen
transseksuelen en andere deelnemers te creëren. Nu verzoekster nog niet heeft
vastgesteld hoe zij de criteria concreet gaat toepassen, toetst de Commissie
of de criteria in hun algemeenheid tot onderscheid leiden. De Commissie
oordeelt dat een aantal van de criteria niet noodzakelijk of relevant zijn om
een gelijkwaardige positie te creëren en derhalve in strijd met de AWGB zijn.

Volledige tekst

1. HET VERZOEK

1.1. Op 21 januari 1998 verzocht de (….) te Amsterdam (hierna: verzoekster)
de Commissie gelijke behandeling haar oordeel uit te spreken over de vraag of
de door haar gehanteerde regels met betrekking tot de deelname van
transseksuelen aan de Gay Games in overeenstemming zijn met de Algemene wet
gelijke behandeling (AWGB).

1.2. Verzoekster is een stichting die is opgericht ten behoeve van de Gay
Games, een sportief en cultureel evenement dat van 1 tot en met 8 augustus
1998 plaatsvindt in Amsterdam. Verzoekster hanteert ten aanzien van de
deelname van transseksuelen een aantal criteria op basis waarvan wordt
beoordeeld tot welk geslacht de betrokkene behoort. Verzoekster vraagt de
Commissie te oordelen over de vraag of het hanteren van deze regels tot
onderscheid naar geslacht leidt.

2. DE LOOP VAN DE PROCEDURE

2.1. De Commissie gelijke behandeling heeft het verzoek in behandeling
genomen. Verzoekster heeft de Commissie gevraagd de spoedprocedure toe te
passen, aangezien de inroostering van de deelnemers aan de Gay Games
plaatsvindt vanaf 30 april 1998. Dit verzoek is toegewezen.
Verzoekster heeft haar standpunt schriftelijk toegelicht.

2.2. Verzoekster is vervolgens opgeroepen voor een zitting op 6 april 1998.

Bij deze zitting waren aanwezig:

van de kant van verzoekster
– mw. (….) (bestuurslid)
– mw. (….) (medisch coördinator)

van de kant van de Commissie
– mw. mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck (Kamervoorzitter)
– dhr. mr. L.M. Moerings (lid Kamer)
– dhr. mr. W.A. van Veen (lid Kamer)
– mw. mr. D. Jongsma (secretaris Kamer).

2.3. Het oordeel is vastgesteld door Kamer III van de Commissie. In deze
kamer hebben zitting de leden als vermeld onder 2.2.

3. DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

De feiten

3.1. Van 1 tot en met 8 augustus 1998 vinden in Amsterdam de Gay Games
plaats. De Gay Games vormen een sportief en cultureel evenement, waaraan naar
verwachting ongeveer 20.000 personen zullen deelnemen. Verzoekster is een
stichting die ten behoeve hiervan is opgericht. Bij overeenkomst van 25 juni
1994 heeft verzoekster de rechten voor het organiseren van dit evenement
verkregen van de (….), een internationale organisatie die er zorg voor
draagt dat het evenement iedere vier jaar kan plaatsvinden.

De Gay Games omvatten de navolgende sportonderdelen:
badminton, basketbal, biljarten, bodybuilding, bowlen, bridge, gewichtheffen,
judo, karate, kunstschaatsen, marathon, roeien, schaken, softbal,
muurklimmen, squash, tafeltennis, tennis, atletiek, triatlon, voetbal,
volleybal, waterpolo, wielrennen, windsurfen, worstelen, ijshockey, zwemmen.

De Gay Games omvatten daarnaast de navolgende culturele onderdelen:
dansen, open podium, showbands, ‘martial arts’, ‘rainbow’, soap opera,
songfestival.

De sportonderdelen worden gehouden in aparte secties voor mannen en vrouwen.
Voor de culturele onderdelen geldt dit niet.

3.2. Door de (….) zijn -in overleg met belangenorganisaties voor
transseksuelen- regels vastgesteld ten aanzien van de deelname van
transseksuelen. Deze luiden als volgt:
“1. Proof of a completed legal name change to match the desired gender role.
2. Letter from a medical physician stating that the participant has been
actively involved in Hormone Treatment for a minimum of two full years
without any time lapse. Letter also needs to explain current health
condition.
3. Letter from a mental health profession therapist stating that the
participant has been actively involved in psychotherapy for a minimum of
eighteen months. Letter also needs to state that this participant had
emotionally and psychologically transitioned into the desired gender role and
why it would be impossible or severely detrimental for this individual to
participate in their biologically born gender.
4. Proof of participant’s cross-living and employment in the desired gender
role for a minimum of two years.
5. Transitioning male and female participants will need to
have had all identifying male facial hair removed.
6. Those who comply with the above shall be treated equally as their gender
identification implies.”

3.3. Men kan zich voor deelname aan de Gay Games inschrijven door middel van
een inschrijfformulier. Op dit inschrijfformulier wordt gevraagd naar het
geslacht van de betrokkene. Er wordt niet gevraagd of de betrokkene wellicht
transseksueel is.

Bij aanvang van de Gay Games vindt een accreditatie plaats van de
persoonsgegevens van de betrokkenen aan de hand van het paspoort. Wanneer de
betrokkene in het paspoort als man geregistreerd staat maar een vrouw is,
ontstaan er problemen. De persoonsgegevens komen dan niet met de
werkelijkheid overeen. De betrokkene zou in dat geval worden uitgesloten van
deelname.

Om deze problemen op te lossen wil verzoekster criteria hanteren die als
betrokkene daaraan voldoet, deelname mogelijk maakt.

3.4. Bij deelname aan een beperkt aantal sporten, te weten gewichtheffen,
bodybuilding en worstelen, wordt na afloop van de wedstrijd steekproefsgewijs
een dopingcontrole gehouden. Aangezien transseksuelen hormonen tot zich nemen
die volgens de internationale regels tot de verboden middelen behoren, zou
een transseksueel in een dergelijk geval gediskwalificeerd worden. Zelfs als
een transseksueel aan de onder 3.2. genoemde criteria zou voldoen, zou deze
de facto nog niet aan deze drie sporten kunnen deelnemen.

Het standpunt van verzoekster

3.5. Verzoekster wenst transseksuelen op geen enkele wijze te discrimineren.
In verband met een eerlijke gang van zaken -het creëren van gelijke
competitiemogelijkheden- is het echter van belang de sekse van degene die wil
deelnemen te kunnen vaststellen. Daarom is het noodzakelijk om criteria vast
te stellen aan de hand waarvan bepaald kan worden of iemand aan de
wedstrijden van het gewenste geslacht kan deelnemen.

Verzoekster vreest echter dat de regels die daartoe door de (….) zijn
vastgesteld op gespannen voet staan met de Nederlandse gelijke
behandelingswetgeving. Enerzijds zouden transseksuelen zich erop kunnen
beroepen door deze regels ten onrechte te worden uitgesloten en anderzijds
zouden andere deelnemers zich kunnen beroepen op oneerlijke concurrentie door
deelname van transseksuelen aan de categorie waartoe ze niet behoren.

Verzoekster is gehouden de door de (….) opgestelde criteria na te leven.
Wanneer de Commissie echter oordeelt dat deze in strijd met de Nederlandse
gelijke behandelingswetgeving zijn, zou dat anders kunnen liggen.

Verzoekster heeft hierover ook contact opgenomen met het NOC*NSF. Deze zegt
het probleem niet te kennen.

3.6. De regels die verzoekster hanteert zijn opgesteld in de Verenigde Staten
en geënt op de situatie daar, welke afwijkt van de Nederlandse situatie.
Anders dan in Nederland omvatten de Gay Games in de Verenigde Staten geen
cultureel programma. Aangezien er bij de culturele evenementen geen sprake is
van aparte secties voor mannen en vrouwen, leiden de regels daar niet tot
problemen. Strikt genomen is verzoekster echter gehouden de regels ook ten
aanzien van de culturele evenementen toe te passen.

De problemen ten aanzien van de deelname zullen met name optreden bij
niet-Nederlandse transseksuelen. Anders dan Nederlandse transseksuelen hebben
buitenlandse transseksuelen vaak niet de mogelijkheid om de inschrijving in
het bevolkingsregister conform hun nieuwe geslacht te wijzigen. Zij hebben
daardoor veelal een paspoort waarin het vermelde geslacht niet overeenkomt
met de realiteit.

3.7. Verzoekster kan niet precies aangegeven wat bedoeld wordt met ‘completed
legal name change’ zoals weergegeven onder 1. van de criteria maar vermoedt
dat dit specifiek betrekking heeft op de Amerikaanse situatie waarin het
-anders dan in Nederland- eenvoudig is om een naamswijziging te ondergaan.
Verzoekster gaat er vanuit dat met ‘completed legal name change’ wordt
bedoeld de geslachtswijziging zoals deze in het register van de burgerlijke
stand wordt doorgevoerd.

De criteria zijn cumulatief bedoeld en overlappen elkaar gedeeltelijk. Als de
geslachtswijziging bij de burgerlijke stand is geregistreerd, zijn de andere
criteria overbodig.

Met de onder 2. genoemde ‘health condition’ wordt volgens verzoekster de
operatie tot geslachtsverandering bedoeld, in die zin dat de mannelijke
geslachtsorganen verwijderd dienen te zijn. Voor vrouwen wordt een
geslachtsveranderende operatie niet als criterium gesteld. Iemand, die wel
een hormoonkuur heeft ondergaan maar nog niet geopereerd is, mag volgens de
criteria niet meedoen. Hormonaal behoort iemand na een hormoonkuur van twee
jaar echter volledig tot het andere geslacht. Een man aan wie gedurende twee
jaar vrouwelijke hormonen zijn toegediend, heeft na die periode geen fysieke
voorsprong meer op vrouwen. Verzoekster acht het feitelijk hebben ondergaan
van een operatie dan ook onnodig. De grens van twee jaar is bovendien
arbitrair. Vaak wordt al binnen twee jaar tot een operatie overgegaan.
Verzoekster acht het wel noodzakelijk dat een hormoonbehandeling is
ondergaan. Wanneer iemand wel een operatie zou hebben ondergaan maar geen
hormoonbehandeling, zou er van oneerlijke concurrentie sprake zijn.

Normaal gesproken bevat het traject dat bij geslachtswijziging wordt gevolgd
tevens een psychische behandeling. Vandaar dat dit als derde criterium is
opgenomen. In Nederland is het een vereiste dat psychotraining is ondergaan
voordat de definitieve operatie plaatsvindt. Deze regel wordt echter niet
altijd strikt nageleefd. Aan het eerste deel van dit criterium, namelijk
actieve betrokkenheid bij een psychotherapeutische behandeling gedurende
minimaal 18 maanden, kan volgens verzoekster geen zelfstandige betekenis
worden toegekend. Wanneer iemand al een hormoonbehandeling en een operatie
heeft ondergaan is dit deel van het onder 3. verwoorde criterium op zichzelf
overbodig.
Het tweede deel van voornoemd criterium, namelijk het onmogelijk kunnen
deelnemen in de klasse voor het oorspronkelijke geslacht van een deelnemer,
moet worden gezien als uitwerking van het eerste deel. Het dient voor de
betrokkene psychisch onmogelijk te zijn om nog in de rol van het
oorspronkelijke geslacht deel te nemen.

Het onder 4. genoemde criterium, dat de betrokkene gedurende twee jaar in de
rol van het andere geslacht moet hebben geleefd, is noodzakelijk om te
voorkomen dat iemand geslachtsverandering hanteert als voorwendsel bij het
gebruik van doping. Dit criterium is tevens van belang om vast te stellen of
iemand zich de rol van het andere geslacht volledig heeft eigen gemaakt. Dit
is noodzakelijk om psychologisch voordeel ten opzichte van de andere
deelnemers te voorkomen. Een transseksueel die oorspronkelijk man was en
deelneemt aan een vrouwensectie zou in het voordeel kunnen zijn, indien deze
zich nog niet volledig vrouw voelt of zich niet volledig als vrouw gedraagt.
Dit criterium hangt dan ook samen met het onder 3. genoemde criterium dat het
voor de betrokkene onmogelijk is om in de sectie van het oorspronkelijke
geslacht deel te nemen.
Of iemand aan het onder 4. genoemde criterium voldoet kan gecontroleerd
worden aan de hand van familiefoto’s, een werkgeversverklaring,
ansichtkaarten en dergelijke.

Het onder 5. weergegevene ten aanzien van de gezichtsbeharing is als
criterium gesteld omdat het voor mannen die vrouw geworden zijn noodzakelijk
is om elke dag hun gezichtsbeharing te verwijderen. Wanneer gezichtsbeharing
niet verwijderd zou zijn, zou dit een mentaal nadeel met zich brengen voor
andere deelnemende vrouwen. Laatstgenoemden zouden er dan immers niet op
kunnen vertrouwen dat de concurrenten allen vrouw zijn. Ook dit criterium
hangt samen met de onder 3. en 4. genoemde criteria.

3.8. Zij weet nog niet hoe zij de gestelde criteria in de praktijk zal
toepassen.
Verzoekster is van mening dat de criteria tezamen genomen teveel van het
goede zijn. Het zou voldoende moeten zijn om één criterium te stellen,
bijvoorbeeld een verklaring waarin een aantal aspecten staat waaruit blijkt
dat iemand volgens de regels van zijn eigen land een volledige
geslachtswijziging heeft ondergaan. Dan zou niet meer door een arts te hoeven
worden nagegaan of dit ook werkelijk zo is.

Verzoekster is voorts van mening dat bij de hantering van de criteria gekeken
zou moeten worden naar de mate waarin er sprake van een significant verschil
in prestatie tussen mannen en vrouwen bij de verschillende sporten en de mate
waarin dit door hormonen wordt beïnvloed.
Verzoekster acht twee criteria doorslaggevend, namelijk dat gedurende twee
jaar een hormoonbehandeling is ondergaan en dat de betrokkene
sociaal-maatschappelijk in de rol van het nieuwe geslacht functioneert.

Verzoekster vraagt de Commissie te oordelen of zij -indien zij de criteria
van de (….) hanteert- in strijd handelt met de AWGB.

4. DE OVERWEGINGEN VAN DE COMMISSIE

4.1. In geding is de vraag of verzoekster door het stellen van regels ten
aanzien van de vaststelling van het geslacht van een transseksuele deelnemer
bij de toelating tot de Gay Games onderscheid maakt naar geslacht als bedoeld
in de AWGB.

4.2. Artikel 7 lid 1 onder c. AWGB bepaalt in samenhang met artikel 1 AWGB
onder meer dat het voor instellingen die werkzaam zijn op het gebied van
cultuur en welzijn verboden is onderscheid te maken op grond van geslacht bij
het aanbieden van goederen of diensten en het sluiten van overeenkomsten
terzake. Onder welzijn wordt ingevolge de Memorie van Toelichting van de AWGB
tevens sport verstaan. (Tweede Kamer, 1990-1991, 22 014, nr. 3, pag. 21.)
Verzoekster kan worden aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 7
lid 1 onder c. AWGB.

Artikel 1 AWGB bepaalt dat onder onderscheid zowel direct als indirect
onderscheid begrepen wordt. Onder direct onderscheid wordt verstaan
onderscheid dat rechtstreeks verwijst naar de discriminatiegrond geslacht.
Indirect onderscheid op grond van geslacht is onderscheid, dat op grond van
andere hoedanigheden of gedragingen dan geslacht direct onderscheid op die
grond tot gevolg heeft.

Artikel 2 lid 1 AWGB bepaalt dat het in de wet neergelegde verbod van
onderscheid niet geldt ten aanzien van indirect onderscheid dat objectief
gerechtvaardigd is.

Artikel 2 lid 2, onder a AWGB bepaalt dat het in deze wet neergelegde
onderscheid op grond van geslacht niet geldt in gevallen waarin het geslacht
bepalend is.

Artikel 1 Besluit gelijke behandeling (hierna: het Besluit) bepaalt onder
meer dat als gevallen waarin het geslacht bepalend is, bedoeld in artikel 2
lid 2 onder a. AWGB, worden aangemerkt die gevallen die behoren de volgende
categorie:
“(…)

g. de deelname aan activiteiten op het terrein van spel of sport, voor zover
een relevant verschil bestaat tussen de gemiddelde prestaties van mannen en
vrouwen, dan wel voor zover het de toelating tot voor mannen en vrouwen
gescheiden activiteiten in internationaal verband betreft en in
internationaal verband afspraken zijn gemaakt of regels gelden die meebrengen
dat eisen worden gesteld aan het geslacht van de deelnemers;
(…)”.

4.3. De Commissie heeft reeds eerder geoordeeld dat een mogelijk onderscheid
op grond van geslachtsverandering valt onder de reikwijdte van de wetgeving
gelijke behandeling. (Commissie gelijke behandeling, 17 februari 1998,
oordeel 98-12; Commissie gelijke behandeling, 25 maart 1998, oordeel 98-32.)

4.4. De eerste vraag die moet worden beantwoord is of verzoekster op grond
van de AWGB criteria mag stellen waaraan een transseksueel moet voldoen om
deel te kunnen nemen aan de Gay Games.

Geconstateerd moet worden dat verzoekster ten aanzien van de deelname van
transseksuelen aan de Gay Games eisen stelt die niet worden gesteld aan
niet-transseksuelen. Indien een transseksueel niet beschikt over een paspoort
waarin zijn of haar nieuw verkregen geslacht is opgenomen, moet hij of zij
een aantal verklaringen kunnen overleggen waaruit blijkt dat aan de onder
3.2. genoemde criteria is voldaan. Daarmee behandelt verzoekster personen van
wie het geslacht niet overeenkomt met het in het paspoort genoemde anders dan
personen bij wie dat wel zo is. De vraag die thans voorligt is dit op
zichzelf reeds leidt tot onderscheid naar geslacht zoals bedoeld in de AWGB.

De Commissie beantwoordt die vraag ontkennend. Door het eisen van
verklaringen op grond waarvan het geslacht van de betrokkene kan worden
vastgesteld, wordt van transseksuelen informatie gevraagd omtrent hun
geslacht welke informatie bij anderen reeds uit het paspoort blijkt. Personen
van wie het (nieuw verkregen) geslacht niet uit het paspoort blijkt, bevinden
zich daarmee in een wezenlijk andere situatie dan personen van wie dit wel
uit het paspoort blijkt. Door nadere eisen aan eerstgenoemden te stellen
bewerkstelligt verzoekster dat beide categorieën in eenzelfde situatie worden
gebracht, namelijk die waarin kan worden vastgesteld of iemand man of vrouw
is. Het stellen van criteria ten aanzien van personen van wie het geslacht
niet overeenkomt met dat wat in het paspoort staat, teneinde mannen en
vrouwen te laten deelnemen in secties van het eigen geslacht, leidt op
zichzelf dan ook niet tot onderscheid in de zin van de AWGB.

4.5. Het voorgaande neemt niet weg dat de criteria zelf en hun toepassing
ertoe kunnen leiden dat onderscheid naar geslacht wordt gemaakt. Daarvan zou
sprake kunnen zijn, indien de gestelde criteria verder gaan dan noodzakelijk
is of niet relevant zijn om een gelijkwaardige positie tussen transseksuelen
en andere deelnemers te creëren.

De Commissie kan in deze zaak slechts toetsen of in hun algemeenheid de
criteria tot onderscheid leiden, nu een algemene regeling aan de Commissie is
voorgelegd en verzoekster heeft gesteld zelf nog niet te hebben bepaald hoe
zij de regels in concrete gevallen gaat toepassen.

1. Proof of a completed legal name change to match the desired gender
role.

Verzoekster gaat er vanuit dat dit criterium inhoudt de doorvoering van de
geslachtswijziging in het register van de burgerlijke stand. De Commissie
neemt deze uitleg als uitgangspunt aangezien deze de leidraad zal zijn bij de
toepassing van de criteria in de praktijk. De Commissie acht niet aannemelijk
dat dit criterium noodzakelijk of relevant is voor de deelname aan
sportwedstrijden. Immers, ook zonder dat geslachtswijziging in het register
van de burgerlijke stand is doorgevoerd, kan wel degelijk sprake zijn van een
situatie waarin geslachtswijziging heeft plaatsgevonden. Zulks klemt temeer
daar -zoals verzoekster stelt- het doorvoeren van geslachtswijziging in het
register van de burgerlijke stand in veel landen niet mogelijk is. De
Commissie is dan ook van oordeel dat het stellen van dit criterium tot
onderscheid in de zin van de AWGB leidt.

2. Letter from a medical physician stating that the participant has been
actively involved in Hormone Treatment for a minimum of two full years
without any time lapse. Letter also needs to explain current health
condition.

Voor de vaststelling of iemand geslachtswijziging heeft ondergaan is
doorslaggevend of hij of zij daartoe een hormoonbehandeling heeft ondergaan.
Het hiertoe gestelde criterium is derhalve relevant; het eisen van een
verklaring waaruit dit blijkt leidt dan ook niet tot onderscheid zoals eerder
omschreven. De vraag, of het daartoe noodzakelijk is om een termijn van twee
jaar te stellen of dat met een kortere termijn zou kunnen worden volstaan,
kan door de Commissie niet worden beantwoord. Daartoe zou een specifiek
onderzoek noodzakelijk zijn waarbij deskundigen ingeschakeld zouden moeten
worden. Gelet op het spoedkarakter van deze procedure is dit echter niet
mogelijk. De Commissie beperkt zich derhalve tot het oordeel dat -nu ook de
door verzoekster ingeschakelde deskundige de termijn van twee jaar
onderschrijft- deze termijn niet op voorhand in strijd met de wet kan worden
geacht.

Hoewel de Commissie verzoeksters interpretatie van de criteria als
uitgangspunt wenst te nemen, acht zij verzoeksters interpretatie dat onder
‘current health condition’ een operatie moet worden verstaan waarbij de
mannelijke geslachtsorganen worden verwijderd, dermate onaannemelijk dat zij
bij dit criterium van dit uitgangspunt afwijkt. De Commissie acht het gelet
op de bewoordingen en de context waarin deze zin staat aannemelijk dat deze
eis samenhangt met de hormoonkuur als zodanig. De Commissie acht deze eis dan
ook niet in strijd met de AWGB.

3. Letter from a mental health profession therapist stating that the
participant has been actively involved in psychotherapy for a minimum of
eighteen months. Letter also needs to state that this participant had
emotionally and psychologically transitioned into the desired gender role and
why it would be impossible or severely detrimental for this individual to
participate in their biologically born gender.

De Commissie acht de eis dat psychotherapie is ondergaan een aanwijzing voor
het hebben ondergaan van een geslachtswijziging. Wanneer de betrokkene echter
niet gedurende 18 maanden psychotherapie heeft gevolgd, kan dit naar het
oordeel van de Commissie niet tot de conclusie leiden dat de betrokkene geen
geslachtswijziging heeft ondergaan. Op zichzelf acht de Commissie deze eis
dan ook niet noodzakelijk.

4. Proof of participant’s cross-living and employment in the desired
gender role for a minimum of two years.

Dit criterium is van belang om vast te stellen of iemand zich de
maatschappelijke rol van het andere geslacht volledig heeft eigen gemaakt. De
Commissie acht deze eis tevens relevant om concurrentievervalsing te
voorkomen. In sportwedstrijden spelen immers niet alleen fysieke maar -gelet
op effecten van uitstraling en gedrag op tegenstanders- ook mentale factoren
een rol. Met het oog daarop is het van belang dat de geslachtswijziging zich
ook in sociaal-maatschappelijk opzicht heeft voltrokken. De onder 3. genoemde
psycho-therapeutische behandeling kan wat dit betreft een indicatie zijn voor
het voldoen aan dit criterium.

5. Transitioning male and female participants will need to have had all
identifying male facial hair removed.

De Commissie acht deze eis eveneens relevant vanwege de onder 4. genoemde
mentale effecten op tegenstanders.

4.6. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de onder 1. en 3. gestelde
criteria voor wat betreft de sportwedstrijden tot onderscheid naar geslacht
leiden.
Aangezien er ten aanzien van de culturele evenementen geen sprake is van
aparte secties voor mannen en vrouwen, is het hanteren van criteria voor de
vaststelling van hun geslacht hier niet noodzakelijk of relevant. Dit leidt
derhalve eveneens tot onderscheid naar geslacht.

Tenslotte rijst de vraag of het gemaakte onderscheid is toegestaan op grond
van artikel 1, onder g van het Besluit gelijke behandeling. De Commissie
beantwoordt die vraag ontkennend. Het Besluit ziet op de vraag of aparte
secties voor mannen en vrouwen gehanteerd mogen worden. Deze vraag is hier
niet aan de orde. Immers, de klacht richt zich niet op het feit dat naar sexe
gescheiden wedstrijden worden gehouden, maar op de criteria met betrekking
tot de vaststelling van het geslacht ten behoeve van de indeling in secties.

5. HET OORDEEL VAN DE COMMISSIE

De Commissie spreekt als haar oordeel uit dat de (….) te Amsterdam:
– door het hanteren van de onder 1. en 3. genoemde criteria ten aanzien van
de deelname van transseksuelen aan de sportwedstrijden van de Gay Games
onderscheid maakt als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder c. van de Algemene wet
gelijke behandeling en ten aanzien daarvan derhalve in strijd met deze wet
handelt;
– door het hanteren van de overige criteria ten aanzien van de deelname van
transseksuelen aan de sportwedstrijden van de Gay Games geen onderscheid
maakt als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder c. van de Algemene wet gelijke
behandeling en ten aanzien daarvan derhalve niet in strijd met deze wet
handelt;
– door de criteria te hanteren ten aanzien van de deelname van transseksuelen
aan de culturele evenementen van de Gay Games onderscheid maakt als bedoeld
in artikel 7 lid 1 onder c. van de Algemene wet gelijke behandeling en ten
aanzien daarvan derhalve in strijd met deze wet handelt.

Rechters

Mw. mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck (Kamervoorzitter), dhr. mr. L.M. Moerings(lid Kamer), dhr. mr. W.A. van Veen (lid Kamer), mw. mr. D. Jongsma(secretaris Kamer)