Instantie: Schadefonds geweldsmisdrijven, 20 april 1998

Instantie

Schadefonds geweldsmisdrijven

Samenvatting


Een Nederlandse studente gaat met Nederlandse vrienden een weekje op vakantie
naar Frankrijk in een huisje. De eerste nacht wordt ze verkracht door een van
de vrienden. Ze verzoekt om een uitkering van het schadefonds. Deze wordt
geweigerd omdat de verkrachting niet op Nederlands grondgebied heeft
plaatsgevonden.

Volledige tekst

Beslissing meervoudige kamer

Geachte mevrouw H,
1. Aan de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven is op 26-04-1996 verzocht
een uitkering uit het fonds aan u toe te kennen.
Naar aanleiding van de door of namens u verstrekte inlichtingen is namens de
Commissie een onderzoek ingesteld.
2. Ingevolge artikel 3 lid 1 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven kan een
uitkering worden gedaan aan degene aan wie door een in Nederland
opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf ernstig letsel is toegebracht.
3. Uit uw opgave en uit het onderzoek is gebleken dat het misdrijf, waarop
het onderhavige onderzoek betrekking heeft, in Frankijk heeft plaatsgevonden.
4. De commissie verklaart op deze grond uw verzoek om toekenning van een
uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven niet-ontvankelijk.

Rechters

mr Hoogh (voorzitter), Brand, Van Essen, Jalink en Tan-de Sonneville