Instantie: Rechtbank Maastricht, 5 februari 1998

Instantie

Rechtbank Maastricht

Samenvatting


Uit de moeder worden tussen 1984 en 1988 vier foetussen geboren. De moeder
wil aangifte doen bij het bevolkingsregister. De gemeente weigert opname
van
drie foetussen in het bevolkingsregister omdat zij ter wereld kwamen bij
een
zwangerschapsduur van rond de 18 weken. Het vierde kind wordt wel officieel
aangegeven en bijgeschreven. Door met 33 weken te zijn geboren wordt zijn
bestaansrecht wel erkend. De gemeente weigert echter de foetus onder zijn
naam in te schrijven.
De moeder dient een verzoekschrift in bij de rechtbank om de ambtenaar
van de
burgerlijke stand te gelasten vier akten op te maken, inhoudende de aangiften
van de uit de moeder (levenloos) geboren kinderen. De rechter wijst dit
verzoek toe.
Zie ook Nemesis 1998, nr. 3 onder Recht uit het hart.

Volledige tekst

Gezien het verzoekschrift van L-P wonende te Schaesberg, gemeente Landgraaf,
op 22 januari 1998 ter griffie van deze Rechtbank ingediend door de procureur
mr S.A. van Haarlem, daartoe strekkende dat, naar de Rechtbank begrijpt,
de
Rechtbank de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Heerlen
zal
gelasten vier akten op te maken, inhoudende de aangiften van de uit
verzoekster (levenloos) geboren kinderen Paul, Arlette, Ferry en Giovanni.

Gezien de bij het verzoekschrift gevoegde stukken, waaronder verklaringen
van
overlijden, opgemaakt te Heerlen op 16 december 1997 door de arts Dr.
F.J.M.E. Roumen alsmede een schrijven van de ambtenaar van de burgerlijke
stand van de gemeente Heerlen van 6 januari 1998 aan de procureur van
verzoekster.

De Rechtbank is van oordeel dat, in aanmerking genomen artikel 1:19 i,
lid 1
BW, gelet op het belang van de verzoekster bij toewijzing van haar verzoek
en
tevens in aanmerking genomen het standpunt van de genoemde ambtenaar van
de
burgerlijke stand zoals verwoord in zijn eerdergenoemde brief van 6 januari
1998, het verzoek kan worden toegewezen en Zij zal dienovereenkomstig
beslissen.

Beslissing:
Gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Heerlen het
register van overlijden van die gemeente aan te vullen met vier akten,
inhoudende de aangifte van de navolgende uit verzoekster (levenloos) geboren
kinderen:
– Paul, geboren te Heerlen op 2 januari 1984;
– Arlette, geboren te Heerlen op 27 juni 1986;
– Ferry, geboren te Heerlen op 9 oktober 1987;
– Giovanni, geboren te Heerlen op 19 april 1988.

Rechters

Mr Casparie