Instantie: Rechtbank Arnhem, 23 april 1997

Aanvraag AWW van weduwe met drie jonge kinderen wordt afgewezen omdat zijnniet was gehuwd. Ook de kinderen krijgen geen halfwezenpensioen. Verbodenonderscheid tussen gehuwden en… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 22 april 1997

Aan Sutton zijn sociale-verzekeringsuitkeringen uitbetaald die achterstalligwaren vanwege een discriminatoire wetsbepaling in strijd met richtlijn79/7. Nu vordert zij echter renteschade… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 7 november 1996

Artikel 2 van richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie Europese Gemeenschappen, 10 oktober 1996

Een uitkering als de ouderschapsuitkering van het Bundeserziehungsgeldgesetz,die zonder enige individuele en discretionaire beoordeling van depersoonlijke behoeften automatisch wordt… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 15 mei 1996

Vervolg op de beslissing van het HvJ EG 1 februari 1996 (Posthuma-van Damme),RN 1996, 596, m.nt. Joke Bol.Voor het recht op een AAW-uitkering dient in het jaar voorafgaande aan… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 18 februari 1996

De RWW kent een vermogenstoets, de IOAW niet. Veel meer mannen dan vrouwengenieten een IOAW-uitkering. Doel van het onderscheid tussen de verschillenderegelingen is dat de RWW erop is… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 14 december 1995

Beperkte dienstverbanden worden in Duitsland uitgesloten van de verplichtepensioenverzekering. Volgens het Hof is dit in dit geval geoorloofd. Hetsociaal beleid in de huidige stand van… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 14 december 1995

Werknemers met kleine dienstverbanden worden uitgesloten van pensioen- enziekteverzekering en van premiebetaling voor de Werkloosheidswet. Hetsociaal beleid behoort tot de bevoegdheid… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 6 december 1994

Verdere uitleg van Emmott en Steenhorst-Neerings. Het gemeenschapsrechtverzet zich niet tegen de toepassing van een nationale bepaling die deterugwerkende kracht beperkt van een… Lees verder

Instantie: President Rechtbank Arnhem, 9 november 1994

Vrouw met bijstandsuitkering volgt op advies van de Sociale Dienst eenMBO-opleiding. In het kader van deze opleiding krijgt zij een stageplaatsbij de SocialeDienst Nijmegen. Kort na… Lees verder