Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 18 januari 1995

Gehuwden en samenwonenden zijn voor de heffing van successierecht nietgelijkgesteld. Gehuwden betalen meer belasting dan samenwonenden omdatzij maar een keer de wettelijke vrijstelling… Lees verder

Instantie: Hoge Raad, 25 november 1994

Verweerder, de man, stelt dat zijn alimentatiegerechtigdeex-echtgenote, verzoekster tot cassatie, na de echtscheiding met eenander is gaan samenleven als waren zij gehuwd in de zin van… Lees verder

Instantie: Rechtbank Amsterdam, 26 september 1994

Vrouw krijgt geen AWW-uitkering omdat zij geen "weduwe" in de zin van deAWW is. Zij heeft tot aan de datum van het overlijden van haar partnereen gezamenlijke huishouding gevoerd,… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 29 juli 1993

Vooruitlopend op de nieuwe nabestaandenwet heeft de rechtbank aanklaagster een uitkering toegekend op grond van de AWW. Klaagster woondemet de overledene samen en van deze… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 19 mei 1993

De ongelijke behandeling van gehuwd en ongehuwd samenwonendebelastingplichtigen voor het recht van successie in de Successiewet levertgeen, door art. 26 BuPo-verdrag verboden… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Arnhem, 4 maart 1993

Belanghebbende verzorgt een dag per week het kind van haar vriendinmet wie zij geen gezamenlijk huishouden voert. Wel draagt zij voortenminste ƒ 56,- bij in de kosten van onderhoud… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 3 augustus 1992

Afwijzing van het verzoek tot beeindiging van de alimentatie wegenssamenwoning van de vrouw met haar partner mevrouw B nu de man ten tijdevan de totstandkoming van het convenant,… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 20 maart 1992

De vraag of er sprake is van (duurzaam) voeren vaneen gezamenlijke huishouding moet bepaald worden aan de handvan objectieve criteria. Elke subjectieve benadering, zoals incasu een… Lees verder

Instantie: Centrale Raad van Beroep, 17 juli 1991

Aan eiseres, die sinds 1979 een gezamenlijke huishouding heeft gevoerdmet haar overleden partner, wordt geen AWW-uitkering toegekend. Naar de meningvan de Centrale Raad geeft de AWW… Lees verder

Instantie: Rechtbank Arnhem, 7 maart 1991

In deze zaak staan twee vragen centraal:1. Is het mogelijk de samenwerking van man en vrouw als een maatschap teduiden?2. Is er door het samenwonen een goederengemeenschap… Lees verder